October 13, 2023

October  13, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vaajtswv muaj nplooj sab hlub tsi tseg. Tug Tswv es, koj yeej yog tug kws ua pauj txhua txhua leej, lawv le puab teg haujlwm. ” (Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 62:12). Rua qhov txhua tug nyag yeej yuav tau sau lawv le tej kws nyag tau ua lug lawm. Vaajtswv yuav muab txujsa ntev moog ib txhis rua cov tuabneeg kws najnub ua zoo, nrhav koobmeej, xaav kuas Vaajtswv qhuas hab pub txujsa tsi txawj tuag rua puab.— Loo Romans 2:6-7

 

Xaav Txug  Txujlug Nubnua

Vaajtswv tsi yog sojqaab caum peb qaab, tabsis nwg muaj nploojsab xaav ua phoojywg nrug peb-nwg ua sab ntev tog peb hab nrhav peb txawm yuav yog tug tuabneeg zoo lecaag los peb tseemceeb rua nwg heev vim nwg tsim peb muaj tug yaamntxwv zoo le nwg. Yog le peb txhaj muaj muaj nqe rua nwg vim nwg tsim peb muaj yaam nyob moog ibtxhis huv peb yog nwg tug. Muab ua dlua ib feem saib, kev nrhav Vaajtswv yog has tas ces Vaajtswv lug nrhav peb hab ibtxwm tog tsawv txhua txhua tug kws nrhav kev rhuav xaav paub, xaav pum nwg!

 

Kuv Thov Vaajtswv

Abba Txiv, ua tsaug koj hlub kuv thaus kuv pluj hab ua txhum.  Ua tsaug tsi yog koj hlub kuv tabsis koj nrhav kuv lug ntawd koj xaa Yexus. Ua tsaug rua koj txujkev ncaajnceeg muaj rua kuv lug huv Koj tug tub Yexus. Kuv leeg kuv tej kev txhum vim kuv nrug tuabneeg nplajteb muab koj tug Tub teemtxim sau tug ntoo khaublig. Thov koj ntuag kuv lub sab kuas kuv muaj lub sab tshab, lub sab kws muaj kev hlub huv koj, nrhav koj ua qhuas koj, kuv thov koj lug kaav kuv lub sab lub ntsws hab coj kuv lubneej moog taug tau kev nrug koj nubnuav, pigkig hab moog ibtxhis. Huv Yexus Khetos lub npe, Kuv thov. Amees.