October 2, 2023

October 2, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Hab Peb nov lub suab has sau ntuj tuaj rua nwg thaus peb nyob nrug Nwg sau lub roob dlawbhuv. Yog le ntawd, peb haj yam ca sab rua tej lug kws cov tuabneeg cev Vaajtswv lug tub qha tseg lawm. Yog mej khaws tej lug ntawd ca rua huv mej lub sab yuav zoo heev, rua qhov tej lug ntawd zoo ib yaam le lub teeb kws ci huv qhov tsaus ntuj moog txug thaus kaajntug, hab lub nubqub kaajntug yuav ci rua huv mej lub sab.(2 Petus Peter 1:18-19)

 

Xaav Txug Txujlug Nuabnua

Petus tsi tau has tas yaam kws nwg has tseem tsi tau tshwm.  Petus tsi tau has txug yaam nwg xaav lossis yaam nwg tsi tau xaav.  Nwg tsuas has tas, Vaajtswv lus lug yuav cawm tau tuabneeg yog thaus nwg muab timkhawv has txug Vaajtswv txujlug.  Nwg tau has tas, “Kuv pum nwg. Kuv paub tas nwg yeej muaj tseeb. Kuv ua tau timkhawv. Kuv pum Nwg.  Tabsis peb tub tau txais ib lu lug tseeb ntawm tug cev Vaajtswv lug—Lu lug ntawm Vajtswv.”

 

Thaus nwg has txug tug cev Vaajtswv lug, nwg tsi tau has ncig txug tug cevlug kws has txug yaam yuav muaj lug tom hauvntej;  nwg tau has txug qhov Vaajtswv lug qha txug nwg lubcev ntawd muaj tseeb le Vaajtswv txujlug.   Vaajtswv txujlug paab kuas tuabneeg dlim. Hab Vaajtswv txujlug ua povthawj rua tuabneeg. Coobtug ntawm peb has tas, “Oh, kheev laam kuv tau nyob lub sijhawm Yexus lug nyob huv lub nplajteb nuav. Yog kuv kheev laam nyob nrug nwg thaus lub sijhawm nwg lub cev hloov. Kheev laam kuv laam pum yaam ntawd.” Tabsis kuv xaav qha rua koj paub tas, Koj tseem tau yaam tseemceeb dlua yaam ntawd taamsim nuav. Koj tau txais Vaajtswv lus lug ntau tshaj le koj xaav lawm.

 

KEV THOV VAAJTSWV

Ua tsaug Os Vaajtswv, Koj nyob nrug kuv hab nyob ze kuv-tog nroov yuav teb kuv thaus kuv nyuaj es nrhav kev paab kws yog muaj kev ntshais. Thov koj zaam txim rua kuv, kuv pheej tsi quavntsej lug thov koj paab. Txaawm le ntawd log koj yog tug TSWV kws yog tug muaj lub npe has tas, “Kuv Yog Kuv,” qhov koj lug nyob ze kuv ua rua kuv suv sab so lug cuag koj thaus kuv paub koj has tas, “Kuv Yog Kuv” vim tsi muaj leejtwg tsim koj hab yog koj lawm. Kuv txaav lug cuag koj thov koj pub kuas kuv ua tau lubneej kws najnub ca sab tau rua koj vim koj yog tug nyob ze kuv hab tog nroov yuav teb kuv tej lug thov. Kuv thov huv Yexus Khetos lub npe, Amees.