October 1, 2023

October 1, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis thaus cov thwjtim pum nwg puab xaav has tas, nwg yog dlaab,  puab txawm qw ntsoog qeeg, rua qhov puab ntshai kawg le. Taamsim ntawd Yexus has rua puab has tas, Mej tsi xob ntshai tub yog kuv ntaag.” — Malakaus – Mark 6:49-50

 

TXAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Thaus muaj cua dlaaj cua dlub lug raug puab, Yexus  hlaa lug moog nyob ze puab hab tshuaj saib puab puas nyob lecaag.   Nwg tog nroov puab hab puab tej kws puab ntshais hab puab kev xaav tau thov nwg kuas nwg txhaj lug hlaa lug moog hab yuav paab thaus muaj teebmeem Yexus cov lug muaj ntsiv zoo, “Kuv txhawb mej zug! Kuv Yog.” Vaajtswv ua rua nwg tug kheej rua peb pum Mauxes nyob huv Tsiv Dlim 3 le has tas, “Kuv Yog,” tug Vaajtswv ibtxwm nyob, hab yog tug muaj nyob hab nyob nyob taamsim nuav. Vaajtswv siv lub npe, “Kuv Yog,” rua qhov ceebtoom Mauxes tas nwg nov cov tuabneeg Ixayees txuj kev quaj txug nwg, yog lub sijhawm nyuaj kawg nkaus hab yog lub sijhawm yuav lug caw paab puab.  Yexus ua tuab yaam nkaus le ntawd rua peb” “Nwg txhawb!” nwg txhaj has rua peb tas, “Kuv yog  Kuv. Tsi xob ntshais. “ 

 

KEV THOV VAAJTSWV

O Vaajtswv, ua Koj tsaug, vim muaj koj nyob nrug hab nyob ze hab tog nroog yuav teb peb thaus peb quaj nrhav koj thaus muaj kev txhuvsab hab ntshais. Thov zaam txim rua kuv vim kuv tsi paub yuav caw koj lug nyob huv kuv, tug Tswv yog tug luj Kawg nkaus, “Kuv Yog,” tug nyob nraim txhua nub huv kuv lubneej. Kuv paub koj lug nyob ze kuv, kuv paub tseeb has tas, koj yuav teb kuv teb lug thov hab pub kuas kuv muaj yeej huv kuv lubneej. Huv lub Yexus lub npe, Kuv thov, Amees.