September 27th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Ua Txhua Yam Rau Tswv Yexus

September 27, 2023

 

NQI LUS RAU HNUB NO

30Yog kuv xav khav, kuv yuav khav hais txog tej uas ua rau sawvdaws pom hais tias, kuv yog tus uas tsis muaj hwjchim dabtsi li. 31Tsimnyog peb ua rau Vajtswv tus uas yog Yexus Khetos Txiv tau ntsejmuag mus ib txhis li. Nws yeejpaub hais tias, kuv tsis hais dag. 32Thaum kuv nyob hauv lub nroog Damaxes, vajntxwv Aletas kom tus tswvmoos txib tubrog mus zov lub rooj loog tos ntes kuv. 33Tiamsis muaj neeg muab ib lub tawb ntim kuv tso dauv ntawm qhovrai rau sab nraud, tus tswvmoos ntawd thiaj ntes tsis tau kuv. (2 Kaulithaus 11:30-33)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Peb ib cov yuav xav hais tias uacas xibhwb Povlauj twb yog Vajtswv ib tug tub txib es nws tseem yuav ua li ntawd thiab, tseem yuav muab yus tus kheej ntim hauv lub pob tawb tso dauv ntawm lub qhovrau kom cov nomtswv thiaj li tsis ntev nws. Tej no yog vim hais tias tsis tau txog lub sijhawm uas lawv yuav ntev tau yus. Nyob cov nomtswv xav ntev Tswv Yexus, tiamsis tsis tau txog Nws lub sijhawm rau lawv ntev.

 

Tej thaum peb yuav xav hais tias ua li no tsis tau meejmom, tiamsis qhov ntseeb tiag yog Vajtswv txoj hau kev ua muab peb zais kom neeg phem tsis txhob ntev tau peb, kom peb ua tau Vajtswv li dejnum mus rau yav tom ntej. Vajtswv lub hwjchim loj heev, Nws yuav ua licas los yeej tau.

 

XYAUM UA TEJNOV    

 

Qhov ntseeb tiag, peb tsis txhob xyaum dag, ua Vajtswv ib tug menyuam, peb yuav tsum xyaum coj li ib tug neeg ntseeg, ua lub neej cajcees li Vajtswv txojlus qhia kom pe bua thiaj li yuav haum Vajtswv siab.

 

Thaum peb mus tshaj Vajtswv txojhmoo zoo los yog peb mus ua Vajtswv li dejnum rau ib qhov twg, peb tsis txhob ntshai ib tsam hluag yuav ntev peb, muab peb rau txim, ua phem rau peb, peb twb pom xibhwb Povlauj lub neej thiab peb twb pom Tswv Yexus lub neej lawm, lawv yeej txau siab muab lawv lub neej, lawv tus kheej los tuag theej peb lub txhoj, peb thiaj li dim ntawm txojkev tuag.

 

Yog li, peb tsim nyog siv peb lub neej thiab txojsia los ua Vajtswv li dejnum, thiab peb tsis txhob khuxim peb tej nyiaj txhiaj, Vajtswv thiaj li yuav tsis tuag saum tus ntoo khaubhlig zoo li tsis muaj nujqi li nawb mog. Thov Vajtswv tus Ntsujplig coj koj txoj hau kev ua Vajtswv li dejnum mus rau yav tom ntej thiab pub lub peevxwm rau nej txhua tus.