September 26th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Ua Zoo Xav Mamli Hais Lwm Tus

September 26, 2023

 

NQI LUS RAU HNUB NO

Tiamsis yog lwm tus twb muaj cuabkav khav li ub li no, kuv yeej muaj cuabkav khav thiab.Kuv hais li no kuv hais li tus ruam hais. 22 Lawv yog neeg Hinplus los? Kuv yeej yog thiab. Lawv yog neeg Ixayees los? Kuv yeej yog thiab. Lawv yog Anplaham cov xeebntxwv los? Kuv yeej yog thiab. 23Lawv yog Yexus Khetos cov tubqhe los? Kuv yog tus tubqhe uas zoo heev dua lawv. Kuv hais li no kuv hais li tus neeg vwm hais. Kuv ua haujlwm khwv dua lawv. Kuv raug kaw hauv tsev lojcuj ntau dua lawv. Kuv raug luag nplawm ntau dua lawv. Kuv ntsib kev ploj, kev tuag ntau dua lawv. 24 Cov neeg Yudais muab kuv nplawm tsib zaug, ib zaug twg nplawm pebcaug cuaj nplawg. 25 Cov neeg Loo xuas nplawm kavtheej nplawm kuv peb zaug. Muaj ib zaug luag xuas Pobzeb ntaus kuv. Kuv caij nkoj tog peb zaug. Muaj ib zaug kuv poob rau hauv dej hiavtxwv ib hnub ib hmos. 26 Thaum kuv taug kev mus rau ub rau no kuv ntsib xwm txheej, tsis hais dej nyab lossis tubsab ntaus. Kuv haivneeg thiab lwm haivneeg puavleej tsimtxom kuv. Kuv raug tej xwmtxheej tsis hais hauv nroog, hauv havzoov havtsuag, hauv hiavtxwv, Txawm yog kuv tej kwvtij kwvnpawg los, lawv ua phem rau kuv thiab. 27Kuv khwv tas hnub tas hmo tsis tau so, tsis tau pw, yoo dabntub zias. Kuv tshaib kuv nqhis, tsis muaj noj muaj haus, tsis muaj tsoostsho zoo nrog luag hnav. Tsis muaj vaj muaj tsev nkaum tshav nkaum nag. 28Tsis yog li ntawd xwb, kuv niajhnub niajhmo txhawj cov ntseeg uas nyob qhovtxhia qhovchaw. 29Yog leejtwg qaug zog kuv nrog nws qaug zog. Yog leejtwg ua txhaum kuv nyuajsiab kawg li.(2 Kaulithaus 11:22-29)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv tshooj 11 no, muaj neeg tau khav hais tias lawv zoo li ub li no, muaj cov khav hais tias lawv yog cov qhia Vajtswv txojlus thiab, yog li ntawd xibhwb Povlauj thiaj li kom cov ntseeg ceevfaj tsis txhob lam tau lam ntseeg cov xibhwb cuav ntawd ib tsam lawv dag tau yus.

 

Muaj neeg tau khav hais tias lawv yog neeg Ixayees, lawv yog neeg Hinplus, lawv yog Anplaham cov xeebntxwv. Xibhwb Povlauj qhia hais nws los yeej yog neeg zoo tib yam li lawv thiab, qhov ntseeb tiag xibhwb Povlauj hajyam paub kevcai ntau duas lawm, vim nws twb kawm los ntawm cov xibhwb muaj koob muaj npe, nws twb paub txog lawv tej txheej txheem ntau dua lawm. Tsis tag li nws tseem raug Loos tej nomtswv muab nws nplawm thiab muab nws kaw hauv tsev locuj, tiamsis thaum kawg lawv yeej nrhiav tsis tau ib qhov txhaum los rau nws.

 

Cov kwvtij, peb ua neeg nyob, peb tsis txhob maj thuam lwm tus nawb mog, peb tsis txhob khav hais tias peb zoo li ub li no, vim lwm tus neeg los yeej ua tau ib yam li peb ua thiab, lawv los yeej yog neeg zoo thiab nyob muaj cajceg. Qhov tseeb tiag, tej thaum peb thuam lwm tus, ib tsam lawv yog tej tug ntseeg ua rau rau siab ua Vajtswv li dejnum, peb yuav ua rau lawv tusiab, peb yuav tsum xyaum ua ib tug neeg zoo, peb tsua khav txog peb tus Tswv Yexus xwb zoo dua.

XYAUM UA TEJNOV    

 

Yav tag los koj puas tau thuam lwm tus neeg thiab? Yog peb tau ua li ntawd lawm los thov Vajtswv zam txim es tsis txhob ua li ntawd lawm xwb, Vajtswv yeej yuav zam peb lub txim.

 

Tsis tag li, thaum peb pom lwm tus rau rau siab ua Vajtswv li dejnum, qhov ntawd puas khib peb siab los yog qhov ntawd txawb peb lub zog? Tsim nyog thaum peb pom ib tug ntseeg twg rau siab ua Vajtswv li dejnum, qhov ntawd yuav ua kom peb rau siab ua Vajtswv li dejnum. Kuv xav mas peb yog cov ntseeg tib yam, tsim nyog peb yuav rau siab ua Vajtswv li dejnum, peb yuav tau sib txhawb dag txhawb zog, tsis txhob sib khib, qhov ntawd yuav ua rau dab ntxwgnyoog zoo siab xwb nawb mog.