September 25th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Tus Thwjtim Zoo Thiab Tus Thwjtim Cuav

September 25, 2023

 

NQI LUS RAU HNUB NO

16Kuv rov hais dua ib los rau nej hais tias, nejtsis txhob xav hais tias, kuv yog neeg ruam. Yognej xav li ntawd cia kuv ua neeg ruam, kuv yuavkhav ob peb los rau nej mloog. 17Tej lus uas kuvhais no tsis yog tej uas peb tus Tswv Yexus komkuv hais. Qhov uas kuv khav no kuv lees haistias, kuv hais li tus ruam hais tiag. 18Yeej muajneeg coob coob nyias niajhnub khav hais tias,nyias txawj nyias ntse. Yog li ntawd kuv yuavkhav li lawv thiab. 19Nej yeej txawjntse heevlawm yuam. Nej thiaj ua siab ntev mloog covneeg ruam hais. 20Nej ua siab ntev rau cov neeguas yuam nej ua ub ua no, cov uas noj nej tug,cov uas cuab hmuv, cuab nta tos nej kev, ua saibtsis taus nej lossis ntaus nej ntsejmuag. 21Kuvtxajmuag lees rau nej hais tias, peb tsis muaj lubsiab tawv ua li ntawd rau nej. (2 Kaulithaus 11:16-21)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Xibhwb Povlauj yeej chim ntsaw thaum nws qhia zaj no vim cov neeg Kaulithaus tsis mloog nws qhia, tiamsis nws hlub lawv, nws tsis xav kom lawv poob mus rau txojkev tsis zoo, nws thiaj li pheej qhia lawv kom los tsis raug dag los ntawm cov super-apostle, los yog cov thwjtim ua khav hais lawv yog neeg zoo.

 

Xibhwb Povlauj hais kom lawv ua siab ntev mloog xibhwb Povlauj cov lus qhia, vim nws yeej tsis xav hais li tej neeg ua khav theeb, tiamsis zaum no nws yuav tau hais mentsis rau lawv. Qhov ntseeb tiag, twb yog nws xav qhia lawv hais txog cov xibhwb cuav ua nrog lawv nyob uake, vim lawv tsis yog xav ua Vajtswv li dejnum, tiamsis yog xav dag cov ntseeg xwb.

 

Ib qhov xibhwb Povlauj ntuas lawv vim hais tias lawv twb ua siab ntev mloog cov neeg dag thiab kaus lawv noj, tiamsis ua licas lawv tsis muab pob ntsheg mloog xibhwb Povlauj cov lus qhuab qhia, qhov no yog qhov ua xibhwb Povlauj kom lawv ua siab ntev mloog nws qhia lawv, vim nws hlub lawv heev li, nws tsis xav kom lawv nraug leejtwg dag lawv.

 

XYAUM UA TEJNOV    

 

Puas muaj tejzaum ua koj cov thawjcoj qhia koj los yog ntuas koj es koj tsis xav mloog lawv? Koj xav hais tias lawv tsis paub xyov lawv hais dabtsi los yog lawv ruam tshaj koj thiab. Qhov ntseeb tiag yog lawv hlub koj thiab tsis xav kom koj poob mus rau tej qhov tsis zoo lawv thiaj li pheej hais koj. Koj yuav tau ua siab ntev rau koj cov thawjcoj nawb mog.

 

Xibhwb Povlauj xav kom peb ua tib zoo xav txog:

 

1.     Ua zoo saib cov thawjcoj saib lawv yog ntseeb los yog cuav: Cov thawjcoj zoo yeej hlub pawg ntseeg, thiab lawv tej nyiaj lawv yeej tsis khuxim siv rau pawg ntseeg, lawv ua txhua yam zoo rau pawg ntseeg. Cov thawjcoj cuav yuav tsis kam siv lawv tug, lawv tsis nyiam siv lawv sijhawm los pab pawg ntseeg, lawv khav lawv tus kheej xwb, tiamsis tsis khav txog Vajtswv lub npe li, ua zoo siab cov thawjcoj zoo li no nawb mog.

2.     Koj yuav tsum muab koj lub neej fij rau Vajtswv tiag: Yog koj tsis muab koj lub neej fij rau Vajtswv, koj yuav tig los ua ib tug coj cuav, koj xav ua tus loj tiamsis koj tsis xav siv koj li tej nyiam thiab koj tseem yuav tsis pub pawg ntseeg siv pawg ntseeg thooj nyiaj tib yam, koj sim xav txog Juda seb nws coj licas kom peb tsis txhob zoo li ntawd nawb mog.

3.     Tsis txhob cia cov thawjcoj cuav kav koj: Thaum peb muaj ib tug thawjcoj zoo li no lawm, peb yuav tsum ua tib zoo pab kho seb tig puas tau nws ua neeg zoo, yog kho tsis tau cia nws mus zoo dua, ib tsam pawg ntseeg hajyam yuav puas loj dua.

 

Cov ntseeg, yuav tsis tau hais tias txhua tus thawjcoj yuav yog neeg phem thiab tsis zoo, qhov no muaj ntsawg tus xwb, tiamsis peb yuav tau ceevfaj nawb mog, tsis txhob lam tau lam ntseeg txhua tus ntseeg los yog tus coj, koj yuav tsum sim seb nws puas muaj txoj kev hlub tso mamli tso dejnum rau nws mog.