September 24th 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Ceevfaj Cov Xibhwb Cuav

September 24, 2023

 

NQI LUS RAU HNUB NO

12Tej uas nimno kuv ua, kuv yeej yuav ua mus li kom cov neeg uas nej hu ua tubtxib, lawv tsismuaj ib los lus yuav khav hais tias, lawv ua lawv tes haujlwm ib yam li peb ua. 13Lawv cov ntawd yeej tsis yog tubtxib tiag lawv yog tubtxib cuav. Lawv ua lawv tes haujlwm ntxias sawvdaws. Thiab lawv ua txuj ua li lawv yog Yexus Khetos cov tubtxib. 14Tej uas lawv ua ntawd yeej tsis txaus leejtwg yuav poobsiab.Txawm yog ntxwgnyoog los, nws twb txawjtxia ua li ib tug tubtxib saum qaumntuj uas muaj hwjchim ci ntsa iab. 15Yog ntxwgnyoog cov tubqhe yuav txia ua li cov tubqhe uas ncajncees yeej tsis nyuaj hlo li. Tiamsis thaum kawg lawvcov ntawd nyias yeej yuav tau raws li tej uas nyias twb ua los lawm. (2 Kaulithaus 11:12-15)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv qi no, xibhwb Povlauj rov qhia txog cov xibhwb cuav uas lawv zoo li Vajtswv ib tug tubtxib, tiamsis qhov ntseeb tiag lawv yog dab ntxwgnyoog cov tubtxib xwb. Qi no yog ib qi tseemceeb kom peb cov ntseeg yuav tsum ceevfaj thiab ua tib zoo saibxyuas cov neeg zoo li cov xibhwb Povlauj qhia no.

 

Cov xibhwb zoo yog ib cov xibhwb uas rau siab ua Leejtxiv li dejnum thiab lawv tsis khav lawv tus khej, nws ua nws lub neej rau sawvdaws pom hais tias nws yog ib tug xibhwb tseeb tiag tiag, vim nws tes dejnum. Thuam koj pom ib tug xibhwb uas nws tsis yog ua dejnum pab pawg ntseeg hos nws tsua muab nws lub npe xibhwb ua kom nws muaj koobmeej xwb. Vajtswv cov tubtxig ntseeb yeej yuav muab pawg ntseeg ua ntej nws lub thiab nws kev ntshaw. Lus Amelica hias tias “you may know them by their fruit” koj yuav paub lawv nyob ntawm lawv cov txiv, cov txiv yog tes dejnum ua lawv ua uas tswmsim.

 

Tsis tag li xwb, xib Povlauj muab lus ceevfaj rau cov ntseeg hais tias kom lawv paub hais tias ntxwgnyoog muaj lub peevxwb hloov nws tus kheej tau los ua ib tug neeg ua paub Vajtswv txojlus tibsis, tiamsis nws lub siab yeej yuav hloov tsis tau los ua zoo, vim nws lub homphiaj yeej yog los ua ntxwgnyoog tes dejnum. Yog li kom cov ntseeg ceevfaj txog tej no, tsis txob ntsia tus neeg xwb, tiamsis yuav tsum luj nws tej dejnum seb nws puas yog neeg zoo tiag.

  

XYAUM UA TEJNOV    

 

Qhov kawg no, muaj li peb yam tseemceeb uas peb yuav tau paub txog;

 

1.     Paub ceevfaj – txhua tus ntseeg yuav tsum tsis txhob lam tau lam ntseeg txhua tus xibhwb, peb yuav tsum sim seb lawv puas yog tseeb los cuav mamli ntseeg lawv, yuav tsum saib lawv tes dejnum saib lawv puas muaj los tsis muaj.

2.     Cia siab rau Vajtswv kev txiav txim – Xibhwb Povlauj qhia hais tias Vajtswv yeej paub txhua tsav txhua yam, Nws yeej yuav rau txim rau cov uas coj tsis caj thiab dag tus ub tus no.

3.     Ntseeg lawm ntseeg tiag tiag – Txhua tus ntseeg, thaum los ua Vajtswv ib tug menyuam lawm, ua yam twg ua tiag tiag, tsis txhob dag lwm tus ib tsam peb tsis yog ib tug ntseeg tiag, tiamsis peb yog ib tug ntseeg cuav xwb nawb mog.

 

Kuv vam hais tias koj yog ib tug ntseeg nyob ruaj khov ntawv Tswv Yexus Khetos, thov koj Nws tsuav ntxiv lub tswvyim rau koj kom koj tsuas paub qhov tseeb, koj thiaj yuav tsis raug dag.