September 23, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Txo Hwjchim Thaum Ua Vajtswv Dejnum

September 23, 2023

 

NQI LUS RAU HNUB NO

5Kuv yeej tsis tau xav hais tias, kuv muaj hwjchim yau dua cov neeg uas nej hu ua tub txib. 6Txawm yog kuv tsis tshua txawj hais li tejneeg txawjntse hais los, kuv yeej paub tej lus uas kuv qhia lub ntsiab. Qhov tseemceeb ib puas tsav yam haujlwm uas peb ua los lawm,puavleej ua rau nej paub tseeb tej lus uas kuv hais no huv tibsi.7Thaum kuv tuaj qhia Txojmoo zoo uas hais txog Vajtswv zaj rau nej, kuv yeej tsis thov nej ib qho nqizog hlo li. Kuv txo kuv lub siab kom nej tau ntsejmuag. Kuv ua li ntawd yog kuv ua txhaum lawm los? 8Thaum kuv tuaj nrog nej nyob qhia nej, yeej yog cov ntseeg uas nyob lwm qhov xa nyiaj tuaj yug kuv. Lawv xa nyiaj tuaj rau kuv li ntawd, kuj ib yam li kuv nyiag lawv cov nyiaj nqa tuaj pab nej. 9Thaum kuv nrog nej nyob kuv tsis muaj nyiaj siv, kuv yeej tsis thov nej pab kuv, rau qhov cov ntseeg uas nyob pem Makadaunias tebchaws, lawv xa ib puas tsav yam uas kuv tsis muaj tuaj rau kuv.Yav tas los lawm kuv tsis ua nra rau nej ris.Txawm yog yav tomntej no los, kuv yeej yuavtsis ua nra rau nej ris thiab. 10Kuv yeej paubYexus Khetos tej lus tseeb. Kuv paub hais tias, tej uas kuv khav no yuav nrov ncha mus thoob plaws hauv Akhe-ais tebchaws tsis muaj leejtwg yuav txwv tau hlo li. 11Vim li cas kuv thiaj hais li no? Kuv tsis hlub nej los? Vajtswv yeej paub hais tias, kuv hlub nej.  (2 Kaulithaus 11:5-11)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Hnub no peb yuav kawm txog kev ua dejnum rau Vajtswv. Peb pom hais tias ua Vajtswv li dejnum tsis yog ua ib zaug xwb ces tiav lawm, tiamsis zoo li daim teb ua yuav tau ua txhua xyoo thiaj li yuav tau noj, yog li yuav tsis muaj tiav mus txog hnub Tswv Yexus rov los.

 

Xibhwb Povlauj qhia hais tias cov ntseeg yuav tsum mob siab ua Vajtswv tes dejnum ua yog tshaj txojhmoo zoo thiab thaum ua lawm yuav tsum txo hwjchim thiaj li yuav ua tau zoo, nyob li: Txo hwjchim thaum ua Vajtswv li dejnum, tsis txhob nrhiav kev ua kom yus npe nrov xwb tiamsis ua kom Vajtswv tau koobmeej.

 

Thaum cov ntseeg ua Vajtswv li dejnum, nyias yuav tsum txiav txim nyias ua tiag tiag. Xibhwb Povlauj muab nws tus kheej fij rau Vajtswv thiab muab nws lub neej tag nrho los ua Vajtswv li dejnum, tsim nyog peb yuav kawm ntawm xibhwb Povluaj lub neej. Tsis tag li xwb, nws hlub cov ntseeg Kaulithaus, nws thiaj li ua txhua yam pab kom lawv txoj kev ntseeg loj hlob lawv thiaj li tsis poob mus rau qhov tsis zoo.

 

XYAUM UA TEJNOV    

 

Ib qhov xibhwb Povlauj qhia ntxiv yog nws tsis khav theeb nws tus kheej hais txog kev txawj ntse, nws tsis khav hais tias nws txawj qhia tiamsis yog nws txo hwjchim, nws tso txhua tsavyam rau Vajtswv ua tus coj, Vajtswv tus Ntsujplig nyob nrog nraim xib Povlauj. Peb sawvdaws yuav tsum tso siab rau Vajtswv tus Ntsujplig tib yam ntawd thiab. Tsis tag li, peb tsis txhob tso siab rau peb tus kheej thiab peb tej kev txawj ntse, yog peb tsis ceevfaj peb yuav yuamkev li cov neeg uas khav txog lawv tus kheej.

 

Cia peb kawm ntawm xibhwb Povlauj hais txog kev txo hwjchim thiab kev npaj siab ua Vajtswv li dejnum tiag tiag peb thiaj li yuav hlub tau lwm tus nawb mog. Thaum peb ua Vajtswv tes dejnum, peb tsis txhob khuxim peb lub dag lub zog, ib hnub tom ntej no Vajtswv yuav muab lub qi zog ntawd rov rau peb.

 

Hnub no yog koj khuxim koj lub sijhawm thiab koj tej nyiaj txhiag, ua li koj xav hais tias puas yuav haum Vajtswv siab thiab? Thov Vajtswv tus Ntsujplig coj koj kom koj yuav hloov tau koj lub neej kom haum Vajtswv siab nawb mog.