September 22, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Hlub Cov Kwbtij Ntseeg Tiag

September 22, 2023

 

NQI LUS RAU HNUB NO

Txawm yog kuv hais lus muaj ntsis zooli tus ruam hais los, thov nej ua siab ntev mloog kuv tej lus. 2Kuv khib nej ib yam li Vajtswv khib, rau qhov nej zoo ib yam li tus nkaujxwb uas tsis tau nrog dua hluas nraug ua plees ua yig. Kuv twb qhaib nej cia rau ib tug txivneej lawm, tus ntawd yog Yexus Khetos.3Kuv ntshai nyob tsam nej fav siab thiab tsis muab siab npuab Yexus Khetos tiag tiag, ib yamli thaum ub nab ntxias tau Evas fav siab. 4Rau qhov nej zoo siab mloog cov neeg uas qhia Yexus Khetos zaj txawv li peb qhia. Nej twb tau Vajtswv tus Ntsujplig thiab Txojmoo zoo uaspeb qhia lawm, tiamsis nej tseem ho mus nrhiav lwm tus ntsujplig thiab lwm txojmoo zoo. (2 Corinthians 11:1-4)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv zaj no, xibhwb Povlauj txhawg txog cov ntseeg nyob rau hauv Kaulithaus nws thiaj li sau ntsab ntawv no mus txhawb cov ntseeg kom lawv tus txojkev ntseeg kom nruj nruj. Nws sau ntsab ntawv no vim nws hlub thiab xav hais tias nws zoo li ib leeg txiv ua hlub nws cov menyuam nws thiaj li qhia lawv.

 

Xibhwb Povlauj xav kom cov ntseeg yuav tsum muaj txojkev ntseeg tsis txhob lam tau lam ntseeg tej tug xibhwb ua tsis qhia li Vajtswv phau ntawv qhia ib tsam poob txojkev ntseeg. Xibhwb Povlauj muab lus piv txwv hais txog ib tug nkauj nyab, ua ntej nws mus yuav txiv, nws yuav tsum dawb huv, tsis txhob ua plees ua yig nws mamli mus yuav txiv. Yog li ntawd nws thiaj li qhia kom lawv yuav tsum nyob ruaj khov rau ntawm Vajtswv.

 

XYAUM UA TEJNOV    

 

Yog li, cov ntseeg yuav tsum muaj lub siab nyob ze rau ntawm Vajtswv thiab peb txojkev loj hlob yuav tsum loj zuj zus, yog li peb yuav tsum paub txog:

 

  1. Peb yuav tsum muaj lub siab nyob ze ntawm Vajtswv tiag peb thiaj li yuav yog Vajtswv cov menyuam. Peb txoj kev ntseeg yuav tsum muaj tseeb thiab peb yuav tsis tso Vajtswv tsheg, tig rov mus ua tus neeg qub li yav thaum ub.
  2. Peb yuav tsum ceevfaj peb kom zoo, peb thiaj li tsis rau lwm tus xibfwb cuav dag ntxis peb, peb txoj kev ntseeg thiaj li yuav tsis plam.
  3. Kev hlub: Xibhwb Povlauj yeej hlub cov ntseeg tiag, nws thiaj li ua txhua yam kom sawvdaws paub Vajtswv. Txhua tus ntseeg yuav tsum muaj txoj kev hlub tib yam li xibhwb Povlauj muaj no.
  4. Kev tautaub: Peb sawvdaws yuav tsum muaj kev tautaub txog Vajtswv txojlus tiag, peb thiaj li yuav tsis raug dag. Peb yuav tsum paub Vajtswv txoj hmoozoo peb thiaj li yuav loj hlob, thiab peb thiaj li yuav paub qhia rau lwm leej lwm tus, lawv thiaj li yuav paub peb tus Vajtswv Yexus Khetos.

 

Thov peb sawvdaws muaj lub siab hlub tib yam li xibhwb Povlauj peb txoj kev ntseeg thiaj li yuav loj hlob. Peb yuav tsum tuav txoj kev ntseeg tiag, peb thiaj li yuav tsis raug dag. Peb yog Tswv Yexus cov menyuam, peb tsis txhob tso Vajtswv txojlus tsheg nawb mog.