September 21, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Tsim Nyog Peb Khav Txog Tswv Yexus Khetos

September 21, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

17Tiamsis muaj lus sau cia rau hauv Vajtswvphau ntawv hais tias, tus uas xav khav nws tsuasmuaj cai khav txog tej uas tus Tswv twb ua loslawm xwb (Yelemis 9:22-23). 18Rau qhov tusuas nws lam khav nws xwb yeej tsis muaj leejtwghwm nws, tiamsis sawvdaws puavleej yuavhwm tus uas Vajtswv qhuas. (2 Kaulithaus 10:17-18)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no, peb yeej pom hais tias feem coob lawv yeej xav qhua lawv tus kheej, xav qhia hais tias lawv ua tau ntau yam zoo, thiab tau dejnum zoo, muaj nyiaj nplua nuj ntau heev li, qhov no yog nrhia txoj hau kev los qhuas nws tus kheej, thiab kom neeg nyiam nws raws nws qab xwb.

 

Xibhwb Povlauj qhia zaj no txog kev khav yus tus kheej, xibhwb Povlauj qhia hais tias tsim peb yuav muab txoj kev khav no tig los mus rau tus uas tsim nyog xwb, thaum pev khav, peb yuav tsum khav txog peb tus Tswv Yexus Khetos ua Nws twb tau los tuag theej peb lub txim lawm ntshe yuav zoo duas, vim hais tias thaum peb khav txog Tswv Yexus Khetos lawm, lwm tus pom peb khav, lawv thiaj li yuav tsis xav hais tias peb khav peb tus kheej.

 

Muaj ib qi nyob rau hauv Yelemis 9:24 qhia hais tias yog leejtwg yuav khav, cia tus ntawd khav los ntawm Vajtswv. Yog li no, peb txhuas tus uas ntseeg Vajtswv tsis txhob khav tshaj qhov yuav tsis zoo, yog yuav khav, khav txog Tswv Yexus Khetos thiaj li yuav muaj nujqi.

 

XYAUM UA TEJNOV    

 

Cov kwvtij, txhuas hnub peb mus ua laj ua kam, peb mus qhov twg los xij, peb yuav tsum nco ntsoov hais tias yog peb yuav khav, peb yuav tsum ua tib zoo xav seb puas yuav tsim nyog. Peb yuav tau noog peb tus kheej hais tias qhov peb khav no, ua li yog rau peb los yog rau Vajtswv. Peb yuav tsum muab yam ua zoo rau Vajtswv, kev khav los tsim nyog peb yuav khav hais tias peb Tus Tswv Yexus yog qhov zoo tshaj. Qhov no thiab li yuav qhia tau hais tias peb yog ib tug paub Vajtswv tiag.