September 20th, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS 

Vajtswv Txoj Dejnum Rau Peb 

September 20, 2023 

NQI LUS RAU HNUB NO 

12Peb tsis muab peb lub neej piv rau cov neeg uas khav hais tias, lawv muaj meejmom siab lub. Cov neeg uas khav li ntawd lawv ruam kawg li. Lawv ib tug ntsuas ib tug, thiab muab ib tug lub neej piv rau ib tug lub. 13Peb cov peb tsis khav tshaj tej uas peb muaj. Peb tsuas khav txij tej uas Vajtswv muab rau peb ua xwb, tej ntawd yog tej uas peb ua pab nej thiab. 14Thaum peb tuaj xyuas nej thiab qhia Txojmoo zoo uas hais txog Yexus Khetos zaj rau nej, peb tsis tau ua dhau tej uas Vajtswv kom peb ua. 15Peb tsis tau muab tes haujlwm uas lwm tus ua coj los khav, peb tsuas khav txij tej uas Vajtswv muab rau peb ua xwb. Peb cia siab hais tias, nej yuav muab siab rau ntseeg zuj zus ntxiv thiab cia siab hais tias, peb yuav ua tej haujlwm uas haj yam tseemceeb dua tej no pab nej. Txawm yog li ntawd los, peb tsuas ua txij li tej uas Vajtswv tu cia rau peb ua xwb. 16Tomqab ntawd peb yuav mus qhia Txojmoo zoo lwm qhov. Peb yeej yuav tsis khav tej haujlwm uas lwm tus twb xub mus ua cia lawm ib zaug li. (2 Kaulithaus 10:12-16) 

 

XAV TXOG TEJNOV 

 

Xibhwb Povlauj sau ntsab ntawv no mus cob qhia cov kwvtij Kaulithaus hais txog tes dejnum ua Vajtswv muab cob rau txhua tus ntseeg, kom lawv paub thiab pom qhov tseemceeb ntawd txhua tus ntseeg tes dejnum. Vajtswv tau hu cov ntseeg Vajtswv los ua ib tes dejnum ua tshaj txojhmoo zoo, qhia tau hais tias txhua tus ntseeg yuav tau ua qhov dejnum no mus txog hnub Tswv Yexus rov los coj peb mus nrog Nws nyob uake, peb dejnum thiaj li yuav tiav.  

 

Xibhwb Povlauj ib qhov lus tseemceeb qhia kom peb tsis txhob muab peb tus kheej piv nrog rau cov neeg ua saib lawv tus kheej muaj nujqi tshaj lwm tus. Tseemceeb tiag, lawv tsua khav lawv rau ub rau no xwb, tsis ua zoo saib lawv tso mamli khav, thiab khav kom lawv tau ntsejmuag xwb tsis yog kom Vajtswv tau ntsijmuag. 

 

Xibhwb Povlauj qhia kom peb tsis txhob coj li cov neeg ntawd, tsis txhob khav yus tus kheej, yog hais tias peb coj li ntawd, yuav ua rau peb coj tsis zoo thiab tsis haum Vajtswv siab. Yog peb cov ntseeg coj li no, peb yuav tsis pom Vajtswv lub homphiaj rau peb, vim Vajtswv yeej muaj ib txog dejnum tseemceeb rau peb. 

 

XYAUM UA TEJNOV   

  

Vajtswv qi lus hais tsheg hais tias kom peb mob siab rau txoj kev ntseeg “nej yuav muab siab rau ntseeg zujzus ntxiv thiab cia siab hais tias, peb yuav ua tej haujlwm uas haj yam tseemceeb dua tej no pab nej. Txawm yog li ntawd los, peb tsuas ua txij li tej uas Vajtswv tu cia rau peb ua xwb.” 

 

  1. Rau siab rau txoj kev ntseeg kom loj hlob zuj zus, nov yog txoj kev kawg thiab kev ua Vajtswv li dejnum uake kom cov tsis paub Vajtswv thiaj li hnov Vajtswv txojmoo zoo. 
  2. Nco tsoov hais tias Vajtswv tes dejnum yog ib txoj tseemceeb heev li, peb yuav tsum muab Vajtswv tes dejnum saib ua ib qhov tseemceeb ntawm peb lub neej. 
  3. Thaum peb ua Vajtswv li dejnum, peb yog ib cov ntseeg, peb yuav tsum sibhlub tsis txhob sib nrhuav zoo li cov tsis paub Vajtswv. Tsim nyog peb twb yog cov ntseeg lawm, peb yuav tsum txawj sib qhia thiab ua zoo hais rau lwm tus lawv thiaj li yuav mloog tau.