September 19, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS 

Tsis Txhob Luj Lwm Tus Los Ntawm Cev Qaij Daim Tawv 

September 19, 2023 

NQI LUS RAU HNUB NO 

7Nej tabtom saib sab nraud xwb. Nej cov ntseeg puas muaj ib tug twg khav hais tias, nws yog Yexus Khetos tus neeg. Yog muaj, tus ntawd yuav tsum ua tib zoo xyuas saib nws yog neeg zoo li cas. Rau qhov peb yog Yexus Khetos cov neeg ib yam nkaus li tus ntawd thiab. 8Txawm yog kuv khav heev heev hais tias, peb tus Tswv Yexus Khetos pub hwjchim rau peb los, kuv yeej tsis txaj muag hlo li. Nws ua li ntawd kom peb pab tau nej lub neej vammeej, tsis yog yuav rhuav nej lub neej. 9 Kuv hais li no tsis yog kuv ua rau nej xav hais tias, kuv pheej sau ntawv tuaj hem nej. 10Tej zaum ntshai muaj neeg hais tias, Povlauj tej ntawv Povlauj hais tawv kawg li, tiamsis thaum nws tuaj nws ua tus nyuag tuag e, hais lus los twb tsis muaj kuab hlo li. 11Tus uas hais li ntawd yuav tsum nco ntsoov hais tias, tej lus uas peb sau rau hauv ntawv xa tuaj rau nej, thiab tej uas peb yuav ua thaum peb tuaj nrog nej nyob, tej ntawd yeej tsis txawv qhovtwg li. (2 Kaulithaus 10:7-11) 

 

XAV TXOG TEJNOV 

 

Puas muaj tej thaum nej mus ib qhov chaw twg uas nej pom tej tug neeg hnav ris tsho zoo zoo, es nej xav hais tias tus neeg ntawd ntshe muaj nyiaj heev, los yog nws yog ib tug neeg zoo heev li. Tej thaum peb pom tus neeg xwb peb yeej tsis paub xyov tus neeg ntawd zoo li cas thiab, thiab coj li cas tiag. 

 

Tej thaum peb yuav pom tej tus neeg hnav ris tsho phem phem, peb xav hais tias ntshe nws yuav tsis muaj nyiaj thiab ntshe nws yuav pluag heev. Qhov ntseeb tiag yog nws tsis xav khav rau lwm tus pom thiab nws tsis xav tsa meejmom siab dua lwm tus. 

 

Nyob rau lub sijhawm no, tseemceeb tiag, nyob rau teb chaw America no, hnav zoo tsis yog ib qhov tseemceeb lawm, koj mus tom tej, koj yuav pom tej neeg txhob txwm hnav ris tsho ntuag ntuag, qhov ntawd qhia tsis tau hais nws yog ib tug neeg pluag, tiamsis qhov ntawd yog qhov nws nyiam hnav xwb. 

 

XYAUM UA TEJNOV   

Xibhwb Povlauj txojlus no qhia kom peb tsis txhob maj luj lwm tus, vim nws hais txog nws thiab nws ntsab ntawv ua nws sau tuaj rau cov kwvtij Kaulithaus. Nwx cov lus yog sau tuaj txhawb cov ntseeg xwb tsis yog yuav sau tuaj yuam lawv los yog hais lus cem lawv. Tej thaum peb yuav pom tej tug coj hais lus nyaum rau peb, peb tsis txhob xav hais tias yog lawv tsis hlub peb, tiamsis qhov ntseeb tiag, yog lawv txhawj xeeb txog peb thiab xav kom peb zoo xwb lawv thiaj li hais. 

 

Nyob rau hauv qi 8 thiaj li hais tias “8Txawm yog kuv khav heev heev hais tias, peb tus Tswv Yexus Khetos pub hwjchim rau peb los, kuv yeej tsis txaj muag hlo li. Nws ua li ntawd kom peb pab tau nej lub neej vammeej, tsis yog yuav rhuav nej lub neej.” Yog ib tug neeg tsis hlub nej, nws yeej yuav tsis qhia nej nawb mog. 

 

Kuv xav kom peb tig los xav txog thaum peb niam peb txiv ntuas peb, twb yog lawv hlub peb lawv thiaj li ntuas los yog cem peb, qhia peb, peb thiaj li yuav loj hlob los ua ib tug neeg zoo thiab tsim txiaj nawb mob. Thov kom peb txhua tus muaj txoj kev hlub loj dua kev ntxub nawb.