October 3, 2023

October 3, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

October 3, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv yog tug tswv yugyaaj zoo. Tug tswv yugyaaj zoo muab nwg txujsa rua cov yaaj.” — Yauhaas John 10:11

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Peb yuav txavtxim sab tas tug twg yog tug peb yuav lawv nwg qaab?  Peb yuav qha tau txuj kev ntseeg meej tseeb yog lug ntawm peb kev ntseeg, tug txaajmuag hab tug cuav lug ntawm thaus peb nov tej lug kws nwg has huv Vaajtswv txujlug?  Yexus lug hab qha rua peb pum Leejtxiv tegnum hlub peb tuabneeg nplajteb; Nwg yog tug tswv Yujyaaj zoo rua qhov nwg muab nwg txujsa this rua peb vim nwg hlub peb hab peb yog nwg cov yaaj!

 

Kev Thov Vaajtswv

Ua tsaug, tug Tswv kws yog  Leejtxiv rua qhov koj xaa Yexus lug ua peb tug tswv Yugyaaj. Kuv qhuas koj txuj kev hlub, kev txhawbzug, hab ca nwg tugkheej ua tug muab txujsa rua kuv hab rua txhua tug nyob huv lub nplajteb. Kuv qhuas koj, Koj muab koj tug kheej kws yog kev hlub ua khoom dlawbhuv fij rua koj, O Vaajtswv, “tug nyob sau lub xwmtxwv hab tug mivnyuas yaaj.  (Tshwmsim Revelation 7:10), tug kws yog kuv tug tswv  Yujyaaj zoo  (John Yauhaas 10:11), kuv muab rua koj lug ntawm lub dlawbpaug hab txujkev hlub koj, qhuas koj! Kuv thov huv tuabneeg nplajteb tug Tswv Cawmseej, Yexus, kuv tug Tswv Yugyaaj. Amees.