September 16, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Txojkev Ntseeg Li Tus Thawj Tubrog

September 16, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

5Thaum Yexus mus txog hauv lub nroog Kapena-us, muaj ib tug thawj tubrog Loo tuajcuag Yexus. Nws thov Yexus hais tias, 6Xibhwb, kuv tus tubqhe mob heev tom tsev. Nws tes taw twb txhav tas txom nyem kawg li.7Yexus hais tias, Kuv yuav mus kho nws.8Tus thawj tubrog teb hais tias, Xibhwb kojtsis txhob mus. Kuv yog ib tug tsis tsim nyog kojmus hauv kuv tsev. Thov koj hais tib los xwb,cais kuv tus tubqhe yeej yuav zoo. 9Txawm yog kuv los, kuv tseem muaj cov hlob kav kuv, thiab kuv muaj ib co tub rog uas kuv kav. Yog kuv hais rau tus no hais tias, Mus, nws txawm mus.Yog kuv hais rau tus tod hais tias, Los, nws txawm los. Thiab yog kuv hais rau kuv tus tub qhe hais tias, Ua li no, nws txawm ua li ntawd.10Thaum Yexus hnov tus thawj tubrog hais lintawd, Yexus xav tsis thoob li, Yexus tig mus hais rau cov neeg coob coob uas lawv Yexus qab hais tias, Kuv qhia rau nej hais tias, txawm yog hauv cov neeg Ixayees los, kuv tsis taupom muaj ib tug muaj kev ntseeg npaum li tusno. (Mathais 8:5-10)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Zaj no qhia tau hais tias tsim nyog peb txoj kev ntseeg Tswv Yexus zoo li tus tub rog no. Nws los thov Tswv Yexus kom Tswv Yexus pab kho nws ib tug tub roj ua tuag tes tuag taw nyob rau tom tsev, tiamsis thaum Tswv Yexus hais rau nws hais tias Nws mamli mus pab kho, tus tub rog cheem tsis pub nws mus.

 

Qhov Tswv Yexus txau siab rau tus tub rog no yog nws txoj kev ntseeg, nws hais rau Tswv Yexus hais tias tus Tswv, koj tsis tsim nyog mus rau ib tug qhev zoo li kuv no lub tsev, koj cia li hais ib los xwb ces kuv tus tub rog yeej zoo lawm, vim kuv los yeej yog ib tug ua muaj xiv thiab, kuv hais tias kom lawv mus ces lawv txawm mus, kuv kom lawv los ces lawv yeej ciali los.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Tswv Yexus Yeej muaj lub hwjchim ua tau txhua yam, Nws hais ib los xwb ces tej mob yeej zoo hlo lawm. Tej thaum peb tsis paub Tswv Yexus lub homphiaj tsua nyog Tswv Yexus thiab Leejtxiv thiaj li paub xwb, tej zaum yog Tswv Yexus sim tus tub rog ntawd siab seb nws puas ntseeg tiag los tsis ntseeg.

 

Koj txoj kev ntseeg thiab kev cia siab rau Vajtswv puas zoo li tub tub rog no thiab los tsis zoo? Yog yav tag los peb tsis muaj txojkev cia siab zoo li no, peb yuav tsum thov Vajtswv kom Nws pub txojkev ntseeg thiab lub zog rau peb, kom peb txojkev ntseeg thiaj li yuav ruaj nawb mog.