September 14, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Tsis Txhob Khav Hais Tias Yus Zoo Tshaj Hluag

September 14, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

12Peb tsis muab peb lub neej piv rau cov neeg uas khav hais tias, lawv muaj meejmom siab lub. Cov neeg uas khav li ntawd lawv ruam kawg li. Lawv ib tug ntsuas ib tug, thiab muabib tug lub neej piv rau ib tug lub. 13Peb cov pebtsis khav tshaj tej uas peb muaj. Peb tsuas khav txij tej uas Vajtswv muab rau peb ua xwb, tejntawd yog tej uas peb ua pab nej thiab. 14Thaumpeb tuaj xyuas nej thiab qhia Txojmoo zoo uashais txog Yexus Khetos zaj rau nej, peb tsis tauua dhau tej uas Vajtswv kom peb ua. 15Peb tsistau muab tes haujlwm uas lwm tus ua coj loskhav, peb tsuas khav txij tej uas Vajtswv muabrau peb ua xwb. Peb cia siab hais tias, nej yuavmuab siab rau ntseeg zujzus ntxiv thiab cia siab hais tias, peb yuav ua tej haujlwm uas haj yam tseemceeb dua tej no pab nej. Txawm yog li ntawd los, peb tsuas ua txij li tej uas Vajtswv tu cia rau peb ua xwb. 16Tomqab ntawd peb yuav mus qhia Txojmoo zoo lwm qhov. Peb yeej yuav tsis khav tej haujlwm uas lwm tus twb xub mus ua cia lawm ib zaug li. (2 Kaulithaus 10:12-16)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Lub sijhawm no, xibhwb Povlauj ntsib kev nyuaj siab los ntawm ib cov neeg ua tsis nyiam xibhwb Povlauj los yog lawv khav hais tias lawv tej dejnuam ua tau zoo tshaj xibhwb Povlauj ua. Kom peb tau taub hais tias xibhwb Povlauj yog tus tuaj saib cov neeg nyob rau hauv Kaulithaus thiab yog tus tsa cov pawg ntseeg nyob rau hauv lub zos lawv thiaj li loj hlob.

 

Hais txog txoj kev khav theeb thiab khav hais tias yus zoo tshaj, los yog tes dejnum yus ua zoo tshaj lwm tus ua, qhov no yog ib qho teebmeem ua peb pom nyob rau hauv pawg ntseeg. Qhov xibhwb Povlauj qhia rau cov ntseeg yog nws qhia hais tias peb tes dejnum ua Vajtswv muab rau peb ua, tsimnyom peb yuav tsum rau siab ua. Thaum peb ua Vajtswv li dejnum, peb tsis txhob mus khav rau tus ub tus no, vim peb sawvdaws yog Vajtswv cov menyuam, peb sawvdaws yuav tsum ua kom Vajtswv tau koobmeej xwb, tsis yog ua rau peb kom peb lub npe nrov.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Ua Vajtswv li dejnum tsis yog ib qhov peb yuav mus khav rau tus ub tus no, ntau lub sijhawm peb yuav ua tsis muaj neeg paub, yuav tsis muaj neeg pom tej peb ua, tiamsis feem ntau lawv yuav rhuav peb thiab hais tias peb ua Vajtswv tes dejnum tsis zoo.

 

Peb yuav tsum nco ntsoov hais tias peb sawvdaws ua Vajtswv dejnum, peb yuav tsum ua zoo li peb ua tau, thiab peb sawvdaws yuav tau sib koom siab ua thiaj li tiav. Muaj tej lub sijhawm, peb yuav tau qhia peb tes dejnum rau pawg ntseeg los yog rau HBNA hais tias peb ua tau licas rau licas, qhov no tsis yog khav tiamsis yog qhia dejnum xwb. Thov peb sawvdaws sib txhawb zog thiab sib pab qa Vajtswv tes dejnum, thaum ib tug twg ua, tsis txhob thuam, tej ntawd tsuas ua rau lawv qaum zog xwb nawb mog.