September 13, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Tsis Txhob Khav

September 13, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

7Nej tabtom saib sab nraud xwb. Nej cov ntseeg puas muaj ib tug twg khav hais tias, nws yog Yexus Khetos tus neeg. Yog muaj, tus ntawd yuav tsum ua tib zoo xyuas saib nws yog neeg zoo li cas. Rau qhov peb yog Yexus Khetos cov neeg ib yam nkaus li tus ntawd thiab. 8Txawm yog kuv khav heev heev hais tias, peb tus Tswv Yexus Khetos pub hwjchim rau peb los, kuv yeej tsis txaj muag hlo li. Nws ua li ntawd kom peb pab tau nej lub neej vammeej, tsis yog yuav rhuav nej lub neej.9Kuv hais li no tsis yog kuv ua rau nej xav hais tias, kuv pheej sau ntawv tuaj hem nej. 10Tejzaum ntshai muaj neeg hais tias, Povlauj tej ntawv Povlauj hais tawv kawg li, tiamsis thaum nws tuaj nws ua tus nyuag tuag e, hais lus los twb tsis muaj kuab hlo li. 11Tus uas hais li ntawd yuav tsum nco ntsoov hais tias, tej lus uas peb sau rau hauv ntawv xa tuaj rau nej, thiab tej uas peb yuav ua thaum peb tuaj nrog nej nyob, tej ntawd yeej tsis txawv qhovtwg li. . (2 Kaulithaus 10:7-11)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Xibhwb Povlauj sau tsab ntawv no rau cov ntseeg qhia txog txoj kev peb muab peb tus kheej piv rau lwm tus, muab peb tus kheej saib zoo tshaj lwm tus. Nyob rau hauv peb lub neej, peb yeej pom qhov teebmeem no, tsis hais leejtwg los yeej muaj qhov teebmeem no. Xibhwb Povlauj pom hais tias cov ntseeg tsis txawj sibhlub thaum lawv muab lawv tus kheej saib hlob dua lwm tus los yog zoo dua lwm tus.

 

Qhov xibhwb Povlauj qhia hais tias peb yog tib cov ntseeg, yog hais tias peb yog tib cov ntseeg, tsimnyog peb yuav tsum sib hlub, tsis txhob sib rhuav los yog muab yus tus kheej saib hlob dua lwm tus, rau qhov peb sawvdaws yog Vajtswv cov menyuam, yog li ntawd peb yuav tsum hwm thiab hlub txhua tus.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Yog yav tag los, koj muab koj tus kheej saib zoo dua lwm tus, los yog muaj nuj qi dua koj cov kwvtij ntseeg, koj yuav tsum xav hais tias peb sawvdaws yog Vajtswv cov menyuam, lawv yog koj cov kwvtij, tsim nyog peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg thiab txawb qa ib leeg kom peb loj hlob rau ntawm Tswv Yexus.

 

Peb tsis txhob muab lwm tus piv (compare or judge) rau peb, tseem hais tias peb muaj kev kawm ntau dua los yog peb paub ntau tshaj lawv, los peb yuav tsum tau taub hais tias peb sawvdaws yog Vajtswv cov menyuam thiab peb sawvdaws yeej muaj tib txoj kev txhaum, Vajtswv Yexus tib leeg xwb thiaj li yog tus zoo, yeej tsis muaj lwm tus neeg yuav zoo npaum li peb tus Tswv Yexus.

 

Peb yuav tsu xyaum ntawm xibhwb Povlauj, vim nws txawj txo hwjchim, nws thiaj li qhia tej no rau cov ntseeg. Yog li peb yuav tau xyaum ntawm xibhwb Povlauj los ua peb lub neej kom haum Vajtswv nawb mog.