September 12, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Vajtswv Yog Tus Pub Txhua Yam

September 12, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

10Tus Vajtswv uas pub noob qoobloo rau tus cog, thiab pub zaub mov rau tus noj, nws yeej yuav pub tej noob qoob loo rau nej. Nws yuav ua kom tej qoobloo uas nej cog loj hlob zoo, thiab tej hauj lwm zoo uas nej ua tawg paj txi txiv ncw. 11Nws yuav pub ib puas tsav yam rau nej kom nej muaj txaus siv, thiab niajhnub muaj txaus pab lwm tus. Yuav muaj ntau leej ua Vajtswv tsaug, rau qhov nej muab nej tej nyiaj txiag rau peb nqa mus pab lawv. 12Tej uas nej ua no tsis yog yuav pab Vajtswv haiv neeg uas txom nyem xwb, tiamsis yuav ua rau sawvdaws niaj hnub ua Vajtswv tsaug thiab. 13Thaum sawvdaws pom tej nyiaj uas nej pab no yuav muaj ntau leej ua Vajtswv tsaug, rau qhov nej muab siab npuab Txojmoo zoo hais txog Yexus Khetos zaj uas nej ntseeg. Thiab nej muaj nplooj siab dawb paug pab lawv thiab pab sawvdaws.14Lawv yuav nco ntsoov nej tshav ntuj,thiab thov Vajtswv pab nej rau qhov lawv pom hais tias, Vajtswv twb foom koob hmoov ntau kawg rau nej lawm. 15Peb cia li ua Vajtswv tsaug rau qhov Vajtswv twb pub Vajtswv txoj koob hmoov uas tsim txiaj kawg nkaus rau peb lawm. (2 Corinthians 9:10-15)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv qi no, xibhwb Povlauj rov hais txog yav thaum ub nyob rau hauv Yaxayas 55:10 ua Vajtswv yog tus tso dej hnag los rau ntiaj teb, tej qoob loos thiaj li loj hlob, tus tswv teb thiaj li tau noj tau haus. Thaum peb nyeem hais tias tus Tswv yog tus pub tej noob rau peb, qhov no qhia tau hais tias Vajtswv yog tus xu hlub peb, yog tsis muaj cov noob, peb yuav ua licas muaj noob cog.

 

Tsis tag li xwb, Vajtswv yog tus yuav foom koobhmoov rau tej qoobloo ua cog ntawd kom loj hlob thiab zoo, kom siav rau tus tswv teb tau noj. Tsis yog siav xwb, tiamsis kom ncw, qhov no txhais tau hais tias thaum peb muab ib npaug rau Vajtswv, Vajtswv yuav foom kaum npaug rov rau peb. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li yuav pub rau peb kom peb muaj txaus noj txaus hau, tsis tag li xwb, yuav foom kom muaj txau rau peb pub rau lwm leej lwm tus thiab.

 

Yog li, thaum peb muab peb tej nyiaj ua Vajtswv li dejnum, kom peb nco ntsoov hais tias peb tej Txiaj ntseg yeej yuav tsis ploj mus dawb dawb, tiamsis Vajtswv yog tus paub peb txoj kev hlub Vajtswv, thiab Vajtswv yuav ntxiv rov rau peb ntau tshaj qhov peb pub rau Vajtswv. Yog peb yog ib tug ntseeg tiag, tsim nyog peb yuav ntseeg li no thiaj li yuav haum Vajtswv siab.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Cov kwvtij, yav tag los yog koj tsis tau hlub Vajtswv, koj tsis tau muab Vajtswv tug rau Vajtswv, hnub no koj paub qhov tseeb lawm, tej ua peb muab rau Vajtswv yeej muaj nuj qi, tej peb muab rau Vajtswv, Vajtswv yeej paub thiab Nws yuav rov rau peb.

 

Tej uas peb muaj twb yog Vajtswv sim seb peb puas paub tswj Vajtswv tej li koob hmoov, yog li thov kom peb yuav tsum nco ntsoov hais tias txhua yam ua peb muaj twb yog los ntawm Vajtswv los. Thov Vajtswv tus Ntsujplig coj koj txoj hau kev kom koj muaj lub siab dawb paug hlub Vajtswv, rov Vajtswv tug rau Vajtswv tsis txhob khu-xim.