September 11, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Tus Uas Cog Tsawg Tau Tsawg

September 11, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

6Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, tus uas cog tsawg yeej yuav tau sau tsawg. Tus uas cog ntau yeej yuav tau sau ntau. 7Yog li ntawd nyias yuav tsum muab raws li nyias twb xub xav tseg lawm, tsis yog yuav khuv xim lossis yus yuav yuam yus lub siab muab. Rau qhov Vajtswv yeej hlub tus uas zoo siab hlo pub rau luag. 8TusVajtswv uas muaj ib puas tsav yam yuav pub tej uas nej yuav tsum muaj rau nej, kom nej niaj hnub muaj txaus siv, thiab muaj txaus coj mus pab lwm tus. 9Raws li twb muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv lawm hais tias, Nws muaj nplooj siab dawb paug pab cov neeg pluag, nws nplooj siab hlub nyob mus ib txhis. (Nkaujqhuas Vajtswv 112:9)(2 Corinthians 9:6-9)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Vajtswv qi lus no yog ib qi ua coob leej ntseeg tau taub yuam kev, vim hais tias yog ib qhov lus pi-txw hais txog muab Vajtswv tug rau Vajtswv. Neeg tseem cia li siv hais tias muab li cas los yeej tau, feem ntau yog qhov tsawg xwb. Qhov no yog qhov ua cov ntseeg tau taub yuam kev.

 

Yog peb muab zaj no coj los piv txog txoj kev ua lij ua teb, cog qoob cog loos, yog leeg twg cog tsawg ces tus ntawd yuav tau sau tsawg, nyob li cog nplej rau ib tsev neeg noj, yog hais tias xyoo ntawd tsev neeg ntawd cog tsawg, ces tsev neeg ntawd yuav tsaib plab, vim hais tias lawv tau sau tsawg.

 

Yog hais tias tsev neeg ntawd cog ntau, lub xyoo ntawd tsev neeg ntawd yuav tsis tshiab plab, vim hais tias tsev neeg ntawd yuav muaj nplua mias. Qhov no qhia tau hais tias yog peb muab peb lub zog pub ua Vajtswv tes dejnum, Vajtswv yeej yuav foom koobhmoov plua-mias rov rau peb, yog hais tias peb ua tsawg, ces Vajtswv yuav rov qi zog tsawg rau peb.

 

Vajtswv txojlus hais ntxiv nyob rau hauv qi 7 hais tias “nyias yuav tsum muab raws li nyias twb xub xav tseg lawm”, qhov no hais tau hais tias yog xyoo no koj yeej npaj cog tsawg lawm ces koj yeej yuav tau sau tsawg. Tseemceeb thiag, nyob rau hauv Vajtswv phau ntawv qub yeej qhia hais tias ib tug twg yuav tau muab ib feem kaum rov rau Vajtswv, tiamsis nyob rau Vajtswv phau ntawv tshiab, Vajtswv txojlus qhia kom peb muab li peb lub siab xav. Qhov no ua rau coob leej tau taub yuam kev, vim peb neeg yeej xav tau ntau xwb tsis xav tau ntsawg, yog li coob leej thiaj li muab qhov tsawg rau Vajtswv xwb. Peb yuav tsum nco ntsoov hais tias yog peb muab tsawg, ces peb  yuav tau sau tsawg, ua li peb puas nco li ntawd thiab?

 

XYAUM UA TEJNOV  

Qhov ntseeb tiag Vajtswv tsis xav yuam peb kom peb yuav tsum muab ib feem kaum rau Vajtswv, peb yuav tsum paub hais tias Vajtswv qi lus no tsis phua kiag hais tias peb yuav tsum muab ib feem kaum rau Vajtswv, los peb yuav tsum muaj lub siab cajcees, peb yuav tsum muab li Vajtswv twb foom koobhmoov rau peb lawm, yog hais tias peb tsis muab ces zoo li peb nyiaj Vajtswv tug lawm, peb yuav tsis tau Vajtswv lub qi zog.

 

Tseemceeb tiag, peb yuav tsum muab tshaj ntawm ib feej kaum, peb yuav tsum muab li peb npaj nyiaj rau tom bank, peb yeej paub hais tias cov nyiaj ntawd yeej yuav tsis ploj mus li, tsis tag li xwb tseem yuav tau interest thiab (cov paj). Yog peb tsis deposit rau Vajtswv, txog thaum kawg peb yuav tsis muaj dabtsi nawb mog. Vajtswv twb pub rau peb lawm, tsis tsim nyog peb yuav khu-xim muab Vajtswv tug rov rau Vajtswv.