September 10, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Muaj Lub Siab Hlub

September 10, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

Tsis tas kuv yuav sau ntawv tuaj qhia nej hais txog tej nyiaj uas sawvdaws yuav xa mus pab Vajtswv haiv neeg uas nyob tim Yudas tebchaws. 2Kuv yeej paub hais tias, nej puav leej yuav zoo siab pab. Kuv twb qhuas nej rau cov neeg uas nyob pem Makadaunias teb chaws lawm hais tias, Cov kwvtij uas nyob hauvAkhe-ais tebchaws lawv twb xub npaj nyiaj txiag cia puag tsaib no los lawm. Qhov uas nej kub siab lug xav pab, qhov ntawd ua rau lawv ras dheev ua txoj haujlwm no. 3Nimno kuv txib cov kwvtij no tuaj xyuas nej kom lawv pom hais tias, tej lus uas kuv qhuas nej rau lawv kuv tsis lam qhuas qhuav qhuav xwb, tiamsis yeejmuaj raws li tej lus uas kuv hais tias, nyaj nejtwb npaj nyiaj txiag txhij lawm. 4Yog cov neeg Makadaunias uas nrog kuv tuaj lawv pom haistias, nej tseem tsis tau npaj raws li kuv hais,ntshai nej thiab peb yeej yuav poob ntsej muag kawg li. 5Yog li ntawd kuv thiaj xav hais tias,kuv yuav tsum thov cov kwvtij ntawd ua kuvntej tuaj nram nej, cia lawv sau cov nyiaj uas nejtwb xub hais tseg lawm hais tias, nej yuav muabrau peb. Thaum kuv tuaj txog nej yuav npaj txhij lawm. Yog nej ua li ntawd lawv yuav pom hais tias, nej yeej zoo siab hlo pub tsis yog kuv yuam nej. (2 Kaulithaus 9:1-5)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Thaum Tswv Yexus hu xibhwb Povlauj los ua ib tug pab Vajtswv tes dejnum, nws rau siab ua Vajtswv li dejnum yeej tsis kuxim nws lub dag lub zog. Nws tseem yuav raug kev tsim txom npaum licas los nws yeej txaus siab ua. Nws txojsia tseem yuav tu los tsuas Vajtswv tau tsejmuag xwb ces nws yeej zoo siab lawm.

 

Nyob rau lub sijhawm ua xibhwb Povlaug tau sau tsab ntawv mus rau cov kwvtij nyob rau pem Akhe-ais, vim lawv yeej npaj siab hais tias lawv yuav pab nyiaj rau cov neeg txomnyem. Lub sijhawm ntawd, cov ntseeg nyob rau Yeluxalees raug kev txomnyem tsis muaj noj muaj haus vim cov dejnum nyob rau thaj tsam ntawd ntsawg kawg li.

 

Ib qhov xibhwb Povlaug xav kom lwm cov ntseeg nyob rau lwm lub tebchaw pab, nws pom hais tias cov pawg ntseeg tsiab, zoo ib yam cov ntseeg nyob rau Akhe-ais lawv yeej muaj kev hlub tib yam li cov ntseeg ua Vajtswv ib txwm xaiv ua yog neeg Yudais, los yog neeg Ixayees. Tom qab xibhwb povlauj los ua Vajtswv li dejnum, nws mamli pib hu cov ntseeg ua tsis yog neeg Yudais los ntseeg, lub npe Amilicas hu ua Gentiles txhais hais tias tsis yog yug los ntawm Anplahas cajceg los, tiamsis Vajtswv hlub neeg, yog li Vajtswv thiaj li qhib lub qhov rooj rau txhua tus neeg los cuag tau Vajtswv.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Koj puas nco qab lub sijhawm ua koj raug kev txomnyem es lwm tus tau pab kom, pub rau koj noj thiab yuav rau koj hnav thiab? Tej lub sijhawm peb yuav yog tus txomnyem, tej lub sijhawm peb yuav tau yog tus pab lwm tus, tsis yog hais tias peb ib tsis txom nyem ces  peb yuav tsis hlub lwm tus, yog hais tias peb tsis txomnyem, twb yog Vajtswv hlub peb, Nws thiaj lis tsis pub peb txomnyem xwb. Peb hmoob muaj ib los lus hais tias ua lub neej ces zoo li yav qos, ib ntu yiag, ib ntu pham.

 

Lub sijhawm no yog koj lub neej yog ntu pham (bless), koj cia tig los hlub cov neeg txom nyem nawb mog. Qhov xibhwb Povlauj thov no yog rau cov neeg txomnyem, yog li koj yuav tsum nco txog koj pawg ntseeg thiab koj lub koomhaum nyob li HBNA, yog lawv tsis muaj nyiaj txhiag, lawv yuav ua licas ua Vajtswv li dejnum thiab pab cov neeg txomnyem. Thov Vajtswv tshoov koj lub siab muab hlub lwm tus os mog.