September 9, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Leejtxiv Yog Tus Qhuas Peb

September 9, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

54Yexus teb lawv hais tias, Yog kuv rov qabqhuas kuv xwb, kuv tej lus yeej tsis muajnujnqis dabtsi li. Kuv Txiv yog tus qhuas kuv,nws yog tus uas nej hu hais tias, nej tus Vajtswv.55Nej yeej tsis paub nws, tiamsis kuv paub nws.Yog kuv hais tias, kuv tsis paub nws, kuv yogtus hais dag ib yam li nej, tiamsis kuv yeej paubnws, thiab kuv ua raws li nws tej lus. 56Nej txivAnplaham, nws zoo siab rau qhov nws yuavpom hnub uas kuv los. Thaum nws pom lawm,nws zoo siab kawg li.  (Yauhas 8:54-56)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Thaum cov neeg tsis nyiam tej uas Tswv Yexus hais thiab qhia lawv, lawv tseem kaug Tswv Yexus hais tias Nws raug dab. Qhov no ua rau kuv nco txog peb hmoob muaj ib lo lus cem tib neeg hais tias “niag dab”, qhov no qhia tau hais tias lawv txub tus tib neeg ntawd heev. Qhov tseeb tiag, cov neeg nrog Tswv Yexus sib tham txub Tswv Yexus vim Tswv Yexus hais tias Nws tsis yog ua kom Nws tau ntsijmuag, tiamsis ua kom Leejtxiv tau ntsijmuag xwb.

 

Tseemceeb tiag, cov uas hais tias lawv yog Anplahas cov menyuam, tsimnyog lawv yuav tsum paub Vajtswv txojlus zoo, lawv thiaj li yuav paub Leejtub ua yog Tswv Yexus. Tswv Yexus hais rau lawv hais tias yog lawv txiv Anplahas pom qhov uas Tswv Yexus tab tom ua no mas ntse nws yuav zoo siab heev. Qhov no qhia tau hais tias yog leejtwg paub qhovtseeb, tus ntawd yeej paub tej uas Tswv Yexus ua, thiab txhua yam Tswv Yexus ua yog ua kom Leejtxiv tau ntsijmuag xwb.

 

Ib qhov tseemceeb ua peb yuav tsum tautaub yog Tswv Yexus yeej nyob nrog Leejtxiv puag thaum ub los lawm, nyob rau Chivkeeb tshooj 1 qi 26 yeej qhia meej hais tias Vajtswv Leejtxiv thiab Vaj Leejtub uas yog Tswv Yexus thiab Vaj Ntsujplig yeej nyob uake yav thaum ub los lawm. Yog li ntawd Tswv Yexus thiaj li hais tias ua ntej Anplahas, twb muaj Tswv Yexus lawm.

 

Tej thaum peb sawvdaws yuav ua Vajtswv li dejnum, peb yuav qhaug zog, vim tsis muaj leejtwg pom peb ua Vajtswv li dejnum, tsis muaj leejtwg qhuas peb, peb tseem yuav sib zog npaum licas los zoo li tsis muaj leejtwg paub. Peb yuav tsum nco ntsoov hais tsis yog peb ua kom neeg qhuas peb, Vajtswv txojlus yeej qhia meej hais tias yog neeg qhua peb ces peb twb tau peb lub qi zog lawm, yog peb ua tsis mauj neeg pom thiab paub, Vajtswv Leejtxiv yuav yog tus muaj lub qi zog ntawd rau peb. Yog li thaum koj ua Vajtswv li dejnum, tsis muaj neeg pom los nco ntsoov hais tias Vajtswv Leejtxiv twb pom lawm nawb mog.

 

 

XYAUM UA TEJNOV  

Thaum peb paub qhov tseeb, peb ua yam twg peb thiaj li yuav ua tau zoo thiab meej pem. Yog peb tsis paub, leejtwg xav dag txias peb los yeej tau, yog peb tsis paub qhov tseeb, leejtwg yuav muab Vajtswv txojlus tsis yog rau peb los yeej tau. Yog li ntawd, coob tus thiaj li tautaub Vajtswv txojlus yuam kev, tus yuav ntseeg licas los muaj.

 

Yog koj tsis xav raug dag lawm no, hnub no lawm tod, koj yuav tau muab siab los npuab Vajtswv txojlus, los nyeem Vajtswv txojlus thiab kawm Vajtswv txojlus kom koj paub qhov tseeb. Qhov no yuav ua rau koj tig los ua Vajtswv ib tug thwjtim, thiab qhov tseeb ntawd yuav cawm tau koj txojsia.

 

Yog koj xav paub Vajtswv kom zoo, koj yuav tsum muab koj lub sijhawm los kawm, koj yuav tsum mus kawm tom church los yog nrhiav ib lub tsev kawm ntawv. Koj yuav tau mus koom kev pehawm, tsis txhob nyob tom tsev es dag koj tus kheej hais tias tsuav ntseeg Vajtswv xwb ces zoo lawm, Tswv Yexus yeej qhia meej hais yog nej tuav kuv txojlus kom ruaj, nej thiaj li yuav yog kuv cov thwjtim thiab nej thiaj li yuav dim lub txim, lub txim ntawd yog kev txhaum uas neeg tsis mloog Vajtswv txojlus.