September 8, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Tswv Yexus Yog Txoj Kev

September 8, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

33Lawv teb hais tias, Peb yog Anplaham cov xeebntxwv, peb yeej tsis tau ua leejtwg qhev ib zaug li. Lo lus uas koj hais tias, nej yuav dim, koj hais txog dabtsi?34Yexus hais rau lawv hais tias, Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, txhua tus uas ua txhaum puavleej ua txojkev txhaum qhev. 35Tus tub qhe yeej yuav tsis nrog tus tswv tsev nyob mus ib sim neej, tsuas yog tus tub thiaj li yuav nyob xwb. 36Yog Vajtswv Leejtub tso nej dim, nej yeej yuav dim tiag. 37Kuv paub hais tias, nej yog Anplaham cov xeeb ntxwv. Txawm yog li ntawd los, nej tseem xav muab kuv tua pov tseg, rau qhov nej tsis ntseeg tej lus uas kuv qhia.38Kuv hais raws li tej uas kuv Txiv qhia kuv, tiamsis nej ua raws li tej uas nej txiv qhia nej. (Yauhas 8:33-36)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Nyob rau hauv qi no, cov neeg nyob ib cig Tswv Yexus lawv tsis txau siab rau Nws, thaum Tswv Yexus hais rau lawv hais tias kom lawv yuav tsum paub qhov nsteeb lawv thiaj li yog Tswv Yexus cov thwjtim thiab lawv thiaj li yuav dim, cov neeg ntawd txawm cia lis teb Tswv Yexus hais tias lawv yog Anplaham cov xeebntxwv thiab lawv tsis tau ua leejtwg qhev ib zaug li. Qhov no qhia tau hais tias lawv tsis tau taub qhov Tswv Yexus hais ntawd.

 

Nyob rau hauv Chivkeeb 12:2 ntawd, thaum Vajtswv foomkoob hmoov rau haiv neeg Ixayees kom lawv huam vam, kom lawv muaj xeebleej xeeb ntxwv kom coob cuag li cov hnub qub nyob saum ntuj, txij li ntawd los, haiv neeg Ixayees cia li huam vam los mus, ces lawv tsuas paub hais tias lawv yog Anplaham tsev neeg lawm xwb.

 

Tsis tag li thiab, lawv tseem tsis tau taub qhov Tswv Yexus hais tias “yog nej ua raw li tej lus kuv qhia, nej thiaj yog kuv cov thwjtim tiag. Nej yuav paub qhovtseeb thiab qhovtseeb ntawd yuav tso nej dim.” (v. 31-32), lawv thiaj li teb hais tias lawv yeej tsis tau ua leejtwg qhev ib zaug li. Qhov Tswv Yexus hais no tsis yog ntawm cev qaij daim tawv, tiamsis yog ntawm sab ntsujplig.

 

Thaum ib tug neeg twg tsis tau los ntseeg Tswv Yexus, tus neeg ntawd tseem muaj lub txim uas yog txoj sawv hlau khi nws thiab nws tseem ua dab txwjnyooj qhev. Yog li, Tswv Yexus thiaj li qhia lawv hais tias yog lawv paub qhov ntseeb, qhov ntawd thiaj li yuav cawm tau lawv dim.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Yog leejtwg xav dim ntawm txoj kev txhaum ua yog txoj kev tuag thiab nyob rau dab txwgnyoog xib tes, Tswv Yexus yeej qhia meej hais tias yog leej twg ua li Tswv Yexus qhia, tus ntawd yeej yuav dim, vim Tswv Yexus thiaj li yog tus uas yuav pab tau ntseeg mus kom txog ntawm Leejtxwb lub tsev ua yog ntuj ceebtsheej.

 

Peb tseem yog neeg hmoob, neeg dabtsi los lub sijhawm no Tswv Yexus twb qhib qhov tseeb rau peb lawm, nyob rau hauv Loos tshooj 10 yeej qhia meej hais tias yog leejtwg lees yuav Tswv Yexus ua tus cawmseej, tus ntawd yeej yuav tsis tuag ib zaug li, qhia tau hais tias peb tseem tuag nyob rau hauv lub ntiaj teb no los peb tus ntsujplig yeej yuav tsis tuag, thiab yuav muaj ib hnub Tswv Yexus yuav pub lub ces tshiab rau cov ntseeg thiab lawv yuav tau nrog Vajtswv Leejtxiv nyob mus tag ib txhis.

 

Ua li yog hnub no koj puas tau los ntseeg Tswv Yexus? Yog koj tsis tau, thov koj cia li los nawb mog, tsis txhob pub lub hnub poob qho ib tsam hlig rau koj. Tswv Yexus yeej qhia hais tias thaum lub hnub tseem nyob, ces thiaj li pom kev ua dejnum, thaum lub hnub poob lawm, tsis muaj leejtwg yuav pom kev ua dejnum, qhia tau hais tias thaum peb tseem muaj sia nyob, kav tsij los ntseeg ib tsam hlig rau peb, thaum peb tsis muaj sia lawv ces peb yuav lees yuav Tswv Yexus tsis tau. Cia li ntseeg hnub no.