September 7, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Tswv Yexus Yog Qhovtseeb

September 7, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

31Yexus hais rau cov neeg Yudais uas ntseeg Yexus hais tias, Yog nej ua raws li tej lus kuv qhia, nej thiaj yog kuv cov thwjtim tiag. 32Nej yuav paub qhovtseeb thiab qhovtseeb ntawd yuav tso nej dim. (Yauhas 8:31-32)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Peb yeej pom hais tias thaum cov neeg lawv Tswv Yexus qab vim Tswv Yexus tau hlub thiab pab lawv txog ntawm kev noj haus thiab kev pab kho tej mob kheeg, cov neeg coob coob cia li rawv Tswv Yexus qab thiab xav kom Tswv Yexus ua lawv tus vajntxwv. Yog li ntawd, Tswv Yexus thiaj li khiav mus nyob Nws ib leeg lawm.

 

Lub sijhawm thaum cov uas muaj kev cia siab rau Tswv Yexus nrog rau Nws cov thwjtim nyob ua kev, cov neeg no lawv yeej xav nrog Tswv Yexus thiab ntseeg tej uas Tswv Yexus qhia rau lawv txog Leejtxiv. Qhov Tswv Yexus hais tias “Yog nej ua raws li tej lus kuv qhia, nej thiaj yog kuv cov thwjtim tiag.” Cov neeg no zoo li cov ntseeg uas yeej cia siab rau tej uas Tswv Yexus hais, tiamsis qhov yuav qhia tau hais tias lawv txoj kev ntseeg yuav nyob ruaj los tsis ruaj yuav tsum yog lub sijhawm thiaj li yuav qhia tau. Yog lawv xav ua Tswv Yexus ib tug thwjtim tiag, lawv yuav tsum xyaum tej uas Tswv Yexus qhia thiab yuav tsum xyaum coj lawv lub neej, lawv thiaj li yuav ciaj los ua ib tug ntseeg tiag.  

 

Peb twb pom ib txhias ntseeg, thaum lawv los ntseeg Tswv Yexus tag, lawv lub neej twb tsis hloov, lawv tus yam ntxwv tseem zoo li yav tag los twb tsis hloov, lawv tsuas khiav ntawm kev ua neeb ua yaig xwb, tiamsis lawv yeej tsis paub qhov ntseeb hais tias los ua ib tug ntseeg no txhais licas tiag, yog li Tswv Yexus thiaj li hais ntxiv hais tias yog nej paub qhovtseeb “qhovtseeb ntawd yuav tso nej dim”. Vim ib txhias neeg tsis paub qhov ntseeb, lawv thiaj li tseem nyob rau lawv lub qub neej, thiab lawv txojkev ntseeg thiaj li tsis loj hlob.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Nyob rau peb lub neej tiam no, txoj kev ntseeg tsis txawv deb ntawm tej uas Tswv Yexus qhia rau cov ntseeg yav thaum ub. Yog peb lam los ntseeg Tswv Yexus xwb, es peb tsis xav kawm Tswv Yexus txojlus, peb puas yuav ciaj tau los ua ib tug ntseeg tiag, los yog peb xav tau Tswv Yexus txojkev hlub xwb, peb thiaj li tsis kawm Vajtswv txojlus, thiab xyaum coj rawv li Tswv Yexus tej lus qhia kom peb txawj tig los ua ib tug thwjtim tiag.

 

Cov kwvtij ntseeg, thaum peb los ntseeg Vajtswv lawm, peb yuav tau ua ib siab tiag los cuag Tswv Yexus. Qhov peb yuav ciaj los ua ib tug thwjtim tiag, peb yuav tsum xyaum coj peb lub neej kom zoo li tej ua Tswv Yexus qhia. Yog hnub no koj lam los ntseeg xwb, koj yeej yuav tsis muab lub siab npuab Vajtswv txojlus, koj yeej tsis xav kawm Nws txojlus, thiab koj lub neej yeej yuav tsis hloov. Thaum koj tsis paub qhovtseeb li Tswv Yexus hais, koj lub neej tseem nyob rau qhov tsaus, zoo li txoj sau hlau tseem khi koj cia. Yog li hnub no lawm tod, koj yuav tsum nrhiav sijhawm los nyeem Vajtswv txojlus thiab xyaum coj koj lub neej kom rawv li Vajtswv txojlus nawb mog.