September 6, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

September 6, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

12Tej uas nej ua no tsis yog yuav pab Vajtswv haiv neeg uas txom nyem xwb, tiamsis yuav ua rau sawvdaws niaj hnub ua Vajtswv tsaug thiab. 13Thaum sawvdaws pom tej nyiaj uas nej pab no yuavmuaj ntau leej ua Vajtswv tsaug, rau qhov nej muab siab npuab Txojmoo zoo hais txog Yexus Khetos zaj uas nej ntseeg. Thiab nej muaj nplooj siab dawb paug pab lawv thiab pab sawvdaws.14Lawv yuav nco ntsoov nej tshav ntuj,thiab thov Vajtswv pab nej rau qhov lawv pomhais tias, Vajtswv twb foom koobhmoov ntau kawg rau nej lawm. 15Peb cia li ua Vajtswv tsaug rau qhov Vajtswv twb pub Vajtswv txoj koobhmoov uas tsim txiaj kawg nkaus rau peb lawm. (2 Kaulithaus 9:12-15)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Yam Nej Ua Tau Zoo

 

Txhua yam uas peb ua, peb yeej xav kom lwm tus qhuas peb thiab pom tej uas peb ua ntawd muaj nujqis. Thaum peb siv peb lub sijhawm thiab nyiaj txhiaj uas muaj qi los ua ib yam dabtsi, peb yeej tsis xav kom yam ntawd tsis muaj nuj qi thiab cia li ploj mus lawm ntsiag to.

 

Tej uas peb ua zoo twb yog peb muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob nrog peb, tej ntawd thiaj li yuav ua tau peb nco txog Vajtswv txoj kev hlub hais tias Nws yeej hlub peb, Nws thiaj lis pub rau peb muaj noj muaj haus, peb thiaj li pub tau rau lwm tus.

 

            Sawvdaws Yuav Pom Nej Txoj Kev Hlub

 

Nyob rau lub qub neej, thaum ib tug neeg twg yuav pub ib yam dabtsi rau lwm eej lwm tus, nws yuav tsum vam tau lawv ua ntej thiab yuav pab tau nws rov qab, nws mamlis hlub lawv. Thaum peb tig los ua ib tug ntseeg lawm, Vajtswv txojlus qhia hais tias peb yuav tsum hlub cov neeg txom nyem thiab cov uas yuav hlub tsis tau peb rov qab, peb yuav tsum hlub lawv dawb paug xwb, qhov ntawd thiaj li yog kev hlub tiag.

 

Thaum lwm tus pom peb txoj kev hlub zoo li no lawm, lwm tus thiaj li yuav pom peb txoj kev hlub los ntawm Vajtswv los tiag, thiab yuav pom hais tias peb yog Vajtswv cov menyuam ua muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob nrog nriam peb, lawv thiaj li yuav xav paub peb tus Vajtswv yog leejtwg thiab xav los cuag Nws.

 

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

            Thov Quas Nej Vim Nej Txoj Kev Hlub Thiab Kev Sib Pab

Peb ib leeg muaj ib tsev neeg, muaj ib pawg ntseeg, muaj ib lub koomhaum lis HBNA. Thaum peb pab peb tsev neeg, peb tej txheeb ze, peb tej phoojywm, lawv yuav pom peb txojkev hlub vim peb muaj Vajtswv tus Ntsujplig. Tej no yuav haum Vajtswv siab thiab Vajtswv yuav foom koobhmoov rov pub rau peb.

 

Peb yuav tsum nco ntsoov pab pawg ntseeg, muab Vajtswv tug rov pub rau Vajtswv vim Nws twb xub pub rau peb lawm. Peb yuav tsum nco ntsoov txog peb lub hauv paus koomhaus tib yam thiab, tej thaum peb yuav xav hais tias hauv paus koomhaum twb pab tsis tau peb ib yam dabtsi li, peb yuav tsum nco txog cov coj ua muab lawv lub dagzog pub rau HBNA, khiav dejnum nruab hnub hmo ntuj mov twb yuav hluag tsis tau noj kom peb thiaj li muaj pab muaj pawg.

 

Peb yauv tsum xav hais tias Vajtswv txoj hmoozoo peb yuav tshaj tsis txog lwm tus, tiamsis yog peb sib tuav tes ua kev, peb lub zog yuav loj thiab yuav xa tau Vajtswv txoj hmoozoo mus rau lwm leej lwm tus uas peb tus kheej yuav ua tsis tau.

 

Thov ua nej sawvdaws tsaug ua nej tau peb lwm tus neeg thiab pab nej pawg ntseeg los mus rau lub hauv paus koomhaus HBNA, lawv thiaj li ua tau Vajtswv li dejnum, thov peb tus Vajtswv foom koobhmoov rau nej sawvdaws nawb mog.