September 4, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

September 4, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

8Tus Vajtswv uas muaj ib puas tsav yam yuav pub tej uas nej yuav tsum muaj rau nej, kom nej niaj hnub muaj txaus siv, thiab muaj txaus coj mus pab lwm tus. 9Raws li twb muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv lawm hais tias, Nws muaj nplooj siab dawb paug pab cov neeg pluag, nws nplooj siab hlub nyob mus ib txhis. (Nkaujqhuas Vajtswv 112:9) (2 Kaulithaus 9:8-9)

XAV TXOG TEJNOV

Vajtswv Yuav Foom Kom Muaj Npluamias

Yog peb muab peb lub neej tig los saib xyuas, peb yeej xav kom yus muaj noj muaj haus, peb Hmoob hais tias “noj seem noj so,” txhais hais tias noj npaum licas los yeej noj tsis tag. Peb ua tib zoo saib, Vajtswv nqi lus no qhia hais tias “Tus Vajtswv uas muaj ib puas tsav yam yuav pub tej uas nej yuav tsum muaj rau nej”, qhia tau hais tias yog peb cia siab rau Vajtswv thiab ntseeg Vajtswv, Nws yuav saib xyuas peb tej kev noj haus.

Nws nqi lus hais ntxiv hais tias “thiab muaj txaus coj mus pab lwm tus.” Twb tsis yog txaus noj xwb, tiamsis tseem txaus coj mus pab rau lwm leej tus thiab. Yog li Vajtswv xav kom peb tsis txhob ntshai ib tsam tsis txaus peb noj es peb yuav tsis hlub lwm tus, yuav tsis pub rau lwm tus tej ua tus Tswv pub rau peb. Thaum peb xav txog kev qia dub los yog kev khuvxim, es peb ntshai pub rau lwm tus, los yog tsis kam pub rau lwm tus, qhov ntawd yuav tsis haum Vajtswv siab vim Vajtswv twb pub kom peb muaj noj muaj haus, thiab tseem pub kom seem es peb thiaj li yuav ua tau Vajtswv li dejnum. 

XYAUM UA TEJNOV  

Yog li, yav tag los yog koj tsis cia siab rau Vajtswv tiag thiab muaj kev ntshai ib tsam tsis txaus rau koj, thov txhawb koj zog kom txij no mus koj yuav nco ntsoov cia siab rau Vajtswv. Nws yog paub tej peb yuav tsum muaj thiab yog tus pub tau txhua tsav yam rau peb. Peb yeej hnov cov uas tso siab plhuav rau Vajtswv ua timkhawv ntau zaus hais tias “peb yeej muab Vajtswv tug rau Vajtswv los peb yeej tseem muaj noj muaj haus nplua mias.”  

Yog li cov ntseeg, lwm zaus yog koj muaj kev khwvxim los yog muaj kev ntshais pab lwm tus tsam hos tsis txaus rau koj, nco ntsoov thov Vajtswv pab koj paub tso siab phluav rau Nws es peb thiaj yuav ua tau ib tug timkhawv qhia txoj Nws txoj kev ncajncees ib yam thiab.