September 3, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

September 3, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

6Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, tus uas cog tsawg yeej yuav tau sau tsawg. Tus uas cog ntau yeej yuav tau sau ntau. 7Yog li ntawd nyias yuav tsum muab raws li nyias twb xub xav tseg lawm, tsis yog yuav khuvxim lossis yus yuav yuam yus lub siab muab. Rau qhov Vajtswv yeej hlub tus uas zoo siab hlo pub rau luag. (2 Kaulithaus 9:6-7)

XAV TXOG TEJNOV

Cog kom ntau, thiaj li tau sau ntau. 

Peb ua neeg nyob, sawvdaws yeej xyeej tsawg xwb yeej tsis xyeej ntau. Xibhwb Povlauj thiaj qhia hais tias yog leejtwg xav sau ntau, tus ntawd yuav tsum cog ntau nws thiaj li yuav tau sau ntau. Nyob li yav thaum ub, ib tsev neeg twg tub keeg ua teb, xyoo ntawd yim neeg ntawd yuav tshaib plab vim lawv yuav tsis muaj noj. 

Yog leejtwg xav tau ntau, tus ntawd yuav tsum cog ntau thiab rau siab ua, nyias yuav tsum muab siab ua nws daim teb, qhov no txhais tau hais tias yog peb ntseeg Vajtswv lawm, peb yuav tsum muab raws li peb lub siab kom peb muab, thiab peb yuav tsum npaj tseg hais tias peb yuav muab licas, tsis txhob tos txog thaum lub caij muab es yus npaj tsis tau dabtsi muab, qhov ntawd twb tsis haum Vajtswv siab lawm. Tus hlub Vajtswv yeej xub npaj ua ntej lawm hais tias nws yuav muab npaum licas rau Vajtswv vim Vajtswv twb xub hlub nws lawm.

Thaum peb los xav txog muab Vajtswv tug rau Vajtswv, ib txhia neeg yuav tsis kam muab, vim lawv xav hais tias yog lawv li, thiab yog lawv ob txhais tes khwv xwb thiaj li tau. Peb yuav tsum xav hais tias Vajtswv yog tus foom koobhmoov rau peb, pub txojsia rau peb, thiab pub lub dag lub zog rau peb, peb thiaj li muaj lub peevxwm ua tau.

XYAUM UA TEJNOV  

Nyob rau hauv lub ntsiab no, cov ntseeg yuav tsum loj hlob ntawm sab ntsujplig. Thaum peb muab ib yam pub rau Vajtswv, qhov ntawd qhia tau hais tias peb sab ntsujplig loj hlob ntawm Vajtswv lawm, cov neeg ua tsis ntseeg thiab cia siab rau Vajtswv hais tias yog lawv muab rau Vajtswv es tsam lawv tsis tau txau rau lawv lawm. Qhov no yog tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv. Yog peb ua li no, peb yuav tsis pom qhov koobhmoov uas Vajtswv yuav nchuav nplua mia rau peb.

Peb cov uas yog niam thiab txiv twb qhuas thiab hlub cov menyuam ua txawj hlub peb, yog li Vajtswv yeej hlub cov menyuam ua txawj hlub Vajtswv rov qab tib yam. Tsis tag li xwb, Vajtswv hlub cov menyuam ua muab yam twg, muab txaus siab hlo.

Yav tag los yog koj tsis cia siab rau Vajtswv txoj qhov no, thov koj ntseeg thiab cia siab rau Vajtswv nawb mog, vim Vajtswv yuav muab nqi zog rov rau koj thiab koj lub siab dawb hlub lwm tus yuav ua rau koj lub siab kaj lug. Thov Vajtswv foom koobhmoov rau koj.