09-02-2023 Devotion

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

September 2, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

1Cov kwvtij es, peb xav kom nej paub haistias, Vajtswv hlub cov ntseeg uas nyob qhov txhia qhovchaw hauv Makadaunias teb chaws heev. 2Tej kev txomnyem uas lawv raug twb yog sim saib lawv puas muab siab rau ntseeg. Txawm yog lawv txomnyem npaum li ntawd los, lawv tseem zoo siab kawg li. Lawv yeej yog cov neeg pluag heev, tiamsis lawv muaj nploojsiab dawbpaug muab lawv tej nyiajtxiag pab lwm tus. 3Kuv paub hais tias,lawv sau lawv tej nyiajtxiag pab lwm tus npaum li lawv pab tau. Tsis yog li ntawd xwb lawv tseem muab tshaj tej ntawd thiab. 4Lawv niajhnub thov peb cia lawv xa nyiaj mus pab Vajtswv haivneeg uas nyob tim Yudas tebchaws. Yeej tsis muaj leejtwg yuam lawv uali ntawd, lawv zoo siab ua lawv xwb. 5Peb yeej tsis xav hais tias, lawv yuav pab ntau npaum li ntawd. Qhov tseemceeb lawv twb xub muab lawv tus kheej cob rau tus Tswv lawm, tom qab ntawd lawv muab lawv tus kheej cob rau pebtxib raws li Vajtswv lub siab nyiam.   (2 Kaulithaus 9:1-5)

XAV TXOG TEJNOV

Vajtswv Hu Kom Peb Npaj Siab Muab  

Xibhwb Povlauj cov lus nws hais rau cov neeg Kaulithaus ua rau peb xav thiab pom hais tias txawm lawv tseem ntsuag ntsuag nos, txawm lawv txomnyem los lawv lub siab zoo thiab ua tau siab loj rau Vajtswv txojkev hlub kom lawv yuav tsum hlub cov ua tseem tsis muaj noj tshaj lawv lawm thiab.

Muaj ib cov neeg, thaum yuav tau muab ib yam dabtsi los yog muab nyiaj pab lwm tus, lawv ua lub siab nhyav nhyav tsis xav muab thiab tsis kam muab hlo li. Tiamsis cov neeg Xibhwb Povlauj qhia no lawv muaj lub siab kub lug muab lawv tej nyiaj pab lwm tus. Tsis tag li xwb, lawv tseem muab tshaj tej ua peb twb tsis paub lawm thiab.  

XYAUM UA TEJNOV  

Yog vim licas lawv thiaj li muaj lub siab muab tej nyiaj pub rau lwm tus, thiab tseem muaj lub siab kub lug muab thiab? 

Vim hais tias ua ntej lawv yuav ua tau Vajtswv li dejnum no, lawv xub muab lawv tus kheej pub rau Vajtswv lawm. Qhov no yog lawv muab lawv tus kheej fij  thiab cob cog rau Vajtswv. Thaum koj muab koj tus kheej cob rau Vajtswv siv lawm, koj yuav tsis khuxim koj lub sijhawm thiab koj tej nyiaj txiag, vim tej koj muaj thiab koj tau twb yog Vajtswv Leejtxiv yog tus pub rau koj ua ntej. Yog li thaum koj muab nyiaj los ua Vajtswv li dejnum, koj yuav tsum txau siab hlo muab. Thaum peb ua li no, cov nyiaj ua peb muab ntawd thiaj li yuav tawm dawb paug hauv peb siab tuaj, cov nyiaj ntawd yuav pab rau lwm tus li Vajtswv txojlus qhia tseg hais tias kom peb yuav tsum hlub cov neeg txomnyem.

Tsis tag li, Vajtswv hais tias qhov lawv txomnyem twb yog Vajtswv sim seb lawv puas muaj siab hlub Vajtswv tiag. Ntau zaus, peb yuav hais tias peb txomnyem thiab peb tsis muaj muab rau Vajtswv, peb yuav tau ua tib zoo xav seb peb puas txomnyem tiag. Thov Vajtswv hlub thiab coj koj txhua lub sijhawm kom koj ua tau qhov haum Vajtswv siab nawb mog.