September 1, 2023


HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

September 1, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

a[Tej neeg nyias txawm rov mus nyiastsev, tiamsis Yexus nce mus pem roob ntoo ntseej. 2Thaum kajntug txoog Yexus rov mus nram lub Tuamtsev. Muaj neeg coob coob tuaj cuag nws, nws zaum qhia sawvdaws. 3Cov neeg qhia Vajtswv txoj kevcai, thiab cov Falixais cab ib tug pojniam tuaj cuag Yexus.Lawv ntes nws thaum nws nrog hluas nraug ua pleesyig. Lawv kom nws sawv ntsug tabmeeg sawvdaws. 4Lawv nkaug rau Yexus hais tias, Xibhwb, muaj neeg ntes tus pojniam no thaum nws tabtom nrog hluas nraug ntag ua plees uayig. 5Mauxes sau ib txog kevcai qhia peb hais tias, peb yuav tsum muab pobzeb ntaus tus niag neeg ua phem li no kom tuag. Yog li ntawd, saibkoj yuav hais li cas? 6Lawv hais li no kom lawv nrhiav tau lus nkaug Yexus, tiamsis Yexus txawm cia li khoov xuas ntiv tes sau sau hauv av. 7Thaum Yexus pom hais tias, lawv tseem pheej nug nug Yexus, Yexus tsa hlo hau hais rau lawv hais tias, Nej cov uas nyob ntawm no, yog leejtwg tsis muaj txim, nws cia li xub muab pobzeb ntaus tus pojniam no. 8Yexus rov nyo hau xuas ntiv tes sau sau hauv av dua. 9Thaum lawv hnov Yexus hais li ntawd, lawv txhua tus nyias txawm cia li khiav nyias mus lawm, covlaus xub khiav ua ntej. Lawv khiav mus tas huvtibsi, tshuav Yexus tib leeg nrog tus pojniam ntawd nyob xwb. 10Yexus tsa hau ntsia, Yexus hais rau tus pojniam ntawd hais tias, Tus ntxhais, lawv dua twg tas lawm? Tsis muaj neeg rau txim rau koj los?11Nws teb Yexus hais tias, Xibhwb, cav tsismuaj neeg rau txim rau kuv as.Yexus hais rau nws hais tias, Yog li ntawd, kuvyuav tsis rau txim rau koj thiab. Koj cia li mus tsev, koj tsis txhob rov ua txhaum dua ib zaug li lawm.] (Yauhas 8:1-11)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Thaum peb nyeem zaj no tag, peb uas yog cov ntseeg xav licas xwb? Peb puas xav hais tias tsim nyog cov thawjcoj cab tus pojniam no mus tom ntug zos es xuas pobzeb ntaus tus pojniam kom tuag vim nws txoj kev txhaum uas nws lub neej poob mus rau kev pleesyig?

 

Cov thawj coj uas paub Mauxes txoj kevcai, lawv sawvdaws yeej paub txog thaum ib tug pojniam los yog ib tug txivneej ua txhom txoj cai, lawv yuav raug lub txim uas Mauxes tau cog cia. Yog li thaum tus pojniam ua txhaum lawv txoj cai, cov pov thawj coj tus pojniam tuaj rau Tswv Yexus seb Nws yuav hais licas, vim hais tias cov nomtswv yeej xav nrhiav kev ntev Tswv Yexus coj mus tua povtsheg. Lawv tsis nyiam tej uas Tswv Yexus tau qhia thiab tau ua, yog li lawv thiaj li nrhia kev ntes Tswv Yexus.

 

Peb puas xav hias tias qhov cov nomtswv ua rau ib tug neeg no puas tsimnyog? Muab lub txim tuag rau ib tug neeg, tsis muaj kev zam txim thiab tsis muaj kev hlub, tsis tag li xwb tseem yuav siv tus pojnian nrhia txoj hauv kev ntes Tswv Yexus. Ua li peb puas xav has tias txhua txhua tus neeg yeej muaj kev txhaum tib yam, tsis yog tus pojniam no xwb thiaj li muaj kev txhaum. Ib txhia kev txhaum lub qhov muag yuav pom, tiamsis tej txhia kev txhaum neeg lub qhov muag tsis pom thiab yuav tsis paub, tsuas yog Vajtswv tib leej thiaj li paub xwb.

 

Thaum Tswv Yexus hais rau cov neeg ua tuaj nyob uake yuav xuas pobzeb ntaus tus pojniam, Tswv Yexus hais tias “Nej cov uas nyob ntawm no, yog leejtwg tsis muaj txim, nws cia li xub muab pobzeb ntaus tus pojniam no.” Qhov no ua rau cov neeg ntawd txhua leej ciali tig rov qab mus tag lawm, vim hais tias thaum lawv sawvdaws xav txoj lawv lub neej, lawv yeej muaj kev txhaum tib yam.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Peb tib neeg, nyias muaj nyias ib tug yam ntxwv, nyias nyiam nyias ib yam, tus ua zoo los muaj, tus ua phem los muaj. Qhov tseeb thiag, yus tsis pom yus tej kev txhaum, tiamsis thaum yus pom lwm tus tej kev txhaum, yus muab ua ib qhov teebmeem rau lwm tus. Yog li Tswv Yexus Nws yog ib tug uas muaj kev hlub rau sawvdaws, Nws xav zam peb tej kev txhaum thiab Nws xav kom peb tig ntawm peb tej kev txhaum, Yog li Tswv Yexus thiaj li hais rau tus pojniam ntawd hais tias Nws yuav tsis rau txim tib yam, thaum Tswv Yexus zam peb lub txim tag lawm, Nws tsis xav kom peb rov qab mus ua txhaum ntxiv lawm.

 

Cov phoojywg, yog lub sijhawm peb yuav tsum tshawb peb lub neej, tso tej kev phem kev tsis zoo tsheg, xyuam coj ua ib tug neeg zoo. Peb yuav tau thov Vajtswv kom Nws zam peb lub txim thiab peb cia li tig ntawd peb tej kev txhaum, tsis txhob mus ua tej yam tsis zoo yav tag los lawm.