August 31, 2023

august  31, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tug kws muaj lub sab hlub yeej tsi ntshai. Txujkev hlub tshem tau tej kev txhawj ntshai tawm. Tug kws ntshai tseem tsi tau muaj lub sab hlub, rua qhov txujkev ntshai yuav ua rua nwg raug txim.” — 1 John 4:18

 

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Thaus kuv moog cuag Vaajtswv ntawm kev txus fwjchim rua qhov nwg yog tug dlawbhuv hab muaj fwjchim, tsi taag kuv yuav ntshai nwg.   Rua qhov Yexus hab tug Ntsujplig Dlawbhuv yog kuv tug Vaajtswv kws kuv has has Abba, Txiv.  Nwg xaav kuas kuv moog ze nwg. Nwg qha rua kuv pum nwg lub sab hlub lug ntawm tso Yexus lug. Nwg qha kuv txug nwg kev hlub lug ntawm kuas Yexus tuag rua kuv. Yog nwg hlub kuv npaum le ntawd, ces Kuv yuav ca sab tau tas, nwg kev npaaj cawm hab foom koobmoov rua kuv.  Tsi taag kuv yuav ntshais moog cuag nwg lossis nwg txuj kev txavtxim. Yaam nkaus le nwg tug tub, nwg txuj kev hlub tau tshem kev ntshais tawm huv lub nplawv hab muab lub nplawv tshab kws muaj kev hlub lug hloov lug ntawm tug Ntsujplig Dlawbhuv.

 

Kev Thov Vaajtswv Nubnua

Leejtxiv tug Dlawbhuv hab Ncaajnceeg, Kuv ua koj tsaug rua koj txujkev hlub kws koj qha huv Yexus Khetos. Kuv ua koj tsaug koj muab rua kuv npuvnpos ntawm koj tso Yexus lug txhiv kuv txhum lug rua huv Koj tsev tuabneeg. Leejtxiv, thov koj tshem txhua yaam kws ua rua kuv ntshais tawm huv kuv lub sab hab paab kuv kuas kuv taug txujkev kaajnrig moog nrug koj lug ntawm koj kev coj kuv lubneej. Huv Yexus lub npe Kuv thov, Amees.