August 30, 2023

august  30, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv ua taug txhua yaam lug ntawm Yexus Khetos muab lub zug rua kuv.” — Filipis Philippians 4:13

 

 

Xaav Txug Tujlug Nuabnua

Yaam dlaabtsi yog yaam keeb ua rua peb muaj kev zoo sab? Yaam lug saabnrau lug, yuav ua rua peb ntsib kev phomsij rua qhov tsi ntev tsi luv, yaam ntawd yuav tsi zoo. Paulaus has tas, nwg kawm paub qhov zais koog ntawm txuj kev ua neej.  Qhov nraimkoog yog Yexus Khetos.   Yexus yog kev tsuajsab kws txawm yog yuav muaj yaam kws nyuaj nyuaj huv peb tej teebmeem los tej ntawd tsi yog yaam yuav nyob moog ibtxhis huv peb. Txawm yuav yog huv peb lubneej yuav zoo lecaag los, Yexus yuav muab lub zug luj zug nchaav lug kuas peb kovyeej yaam ntawd. Paulaus yeej tau has meej meej tas Yexus yuav tsomkwm koj hab kuv!

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj fwjchim hab kev hlub, ua koj tsaug txug tej zaaj huv Vaajtswv txujlug ua rua peb pum koj yog tug muaj fwjchim luj kawg nkaus. Tej ntawd txhawb kuv lub zug hab ua rua kuv muaj chaws ca sab thaus kuv muaj teebmeem. Kuv ntseeg tas, Yexus yuav tsi tso kuv tseg hab pub kuas kuv kovyeej, nwg yuav tuav kuv teg hab coj kuv txuj haukev hab kuv yuav tsi ntshai thaus muaj kev kubtxhuv huv kuv lubneej. Tug Tswv, kuv xaav tau koj lub zug, thov txhawb kuv lubzug kuas kuv nyob huv Yexus Khetos nubnua. Huv tug Cawmseej Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.