August 29, 2023

august  29, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Rua qhov peb cov kws tub nrug Yexus Khetos koom ib txugsa lawm, peb suav has tas, tuabneeg ua kevcai txav lossis tsi ua yeej tsi tseemceeb. Qhov tseemceeb yog qhov kws tug ntseeg muaj lub sab hlub lwm tug.”— Kalatias 5:6

 

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Yaam dlaabtsi tseemceeb tshaaj? Yaam ua ntej tshaaj yog tug yumsij rua peb kev ua neej txhua nub yog has tas, peb ua tau yaam ntawd zoo hab ua tau yaam ntawd tav.  Nuav kuj yog qhov tseeb muaj nyob huv peb kev ua ibtug timthawj. Peb xaav hab ua tuabzoo saib txug tug yumsij yog tug twg, yog tug tseemceeb. Paulaus ceebtoom peb txug yaam tseemceeb huv peb lubneej: Kev ntseeg yog ua tshwm lug ntawm tegnum kws muaj kev hlub. Txuj kev ntseeg kws tsi muaj tegnum kws paab hab hlub tau lwm tug yog txuj kev ntseeg tuag. (Yankausnpaus 2).  Yexus xaav tau peb txuj kev ntseeg kws ua tshwm dlejnum rua lwm tug pum tas peb muaj kev hlub, huv peb txuj kev ntseeg.

 

KEV THOV VAAJTSWV

Vaajtswv tug muaj fwjchim, thov zaam txim rua kuv rua tej lub sijhawm kws kuv tsi paub meej tseeb hab saib ntsoov rua tej yaam kws yuav tsi nyob moog ibtxhis. Thov koj qheb kuv lub qhovmuag sab kuv pum dlej, paub txhij paub txhua kuas hlub tau lwm tug lug ntawm tegnum kws kuv ua rua koj.  Koj pub kuas kuv lub qhovmuag pum txug tug tuabneeg kws koj xaav kuas kuv moog qha hab coj puab kuas puab lug txug rua ntawm koj hab puab yuav paub txug koj txuj kev hlub huv Yexus txuj kev hlub. Huv Yexus lub npe kuv thov. Amees.