August 2023

august  28, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Ca le ua sab dlawbpaug ua tug Tswv tegnum nrug kev ntshais hab txaus sab pehawm tug TSWV kws yog Vaajtswv……..Cov tuabneeg kws tso sab plhuav rua tug TSWV, yog cov tau koobmoov.” — Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 2:11-12

 

 Xaav Txug Txujlug Nuabnua

Tug Tswv yog Vaajtswv.   Peb tsi tsimnyog ca peb ua peb lubneej tsi muaj kev ca sab. Tabsis kuas peb paub tseeb huv qhovtseeb huv Vaajswv kev taabncuab le nuav: Vaajtswv, tug kws ua lub suab xubnroo sau Rooj Xinais hab has ntxhees twg qha txug yaam kws muaj fwjchim tau hlub peb hab ua sab ntev rua peb kuas peb moog ze nwg hab nrhav chaw nkaum huv nwg.  Peb txaus sab hlo hab zoo sab hlo rua huv nwg txujkev taabncuab.   Peb muaj cuabkaav qhuas nwg vim peb tsi ntshai lawm.  Peb nyob tso sab plhuav rua qhov peb ca sab tsi yog yaam le tuabneeg, kws yog yaam nyob tsi ruaj tsi khov, hab ca sab rua nyam muaj txajntsim rua peb, hab tug Tswv yog peb tug Vaajtswv!

 

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv zaam txim rua kuv, rua lub sijhawm kws kuv txeeb koj kev taabncuab hab tsi paub fwm koj. Koj yog Vaajtswv xwb.  Koj tuableeg yog tug kws tsimnyog fwj hab txhawbnqaa moog ib txhab ibtxhis, vim koj tsi yog tug dlawbhuv hab ua tau txhua yaam, tabsis koj tseem yog tug nyob ze kuv hab muab rua kuv kuas kuv tau chaw nkaum hab chaws cobcuab. Leejtxiv, kuv ua koj tsaug kws koj yog kuv tug TSWV hab kuv tug Vaajtswv! Huv Yexus lub npe. Amees.