August 27, 2023

august  27, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Ib tsoom tuabneeg Ixayees es, mej ca le ca sab rua tug TSWV, rua qhov nwg muaj nplooj sab hlub tsi tu, nwg zoo sab cawm mej dlim.”— Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 130:7

 

Xaav Txuj Txujlug Nubnua

Peb muaj dlaabtsi nyob ntawm nuav kws yog yaam tsi paub xaus hab tsi paub nkeeg?  Tsi muaj tsuas yog Vaajtswv muaj txujkev hlub tsi paub xaus.  Txawm yog peb tawmtsaam, ntxub, lossis tsi leeg paub nwg, nwg tseem hlub peb. Thaus peb tseem yog tuabneeg txhum nwg xaav Yexus lug cawm peb kuas peb dim huv txuj kev txhum hab txuj kev tuag.  Peb yuav ca sab rua dlaabtsi hab ca sab rua ibleeg ibtug twg yaav pegsuab tau lecaag?  Ca peb vaamkhom nwgVaajtswv txuj kev hlub tsi paub xaus! 

 

Kev Thov Vaajtswv

Txiv, kuv Txiv, tug Vaajtswv muaj kev hlub. Kuv tso kuav txujkev ca sab rua koj, kuv zaaj npausuav hab lubneej yaav pegsuab rua koj txhais teg.  Kuv rua sab rua koj tegnum kws nyob moog ibtxhis yog tegnum zoo.  Kuv ntseeg has tas, tsuas yog koj tuableeg txhaj muaj tau kev ywjpheej rua kuv. Ua tsaug rua koj txujkev zaam txim hab koj coglug yuav muaj txujsab ibtxhis rua kuv kuas kuv tau nrug koj nyob Leejtxiv tug muaj kev hlub, ua koj tsaub rua koj txujkev hlub tsi paub xaus. Huv Yexus lub npe, kuv thov. Amees.