August 26, 2023

august  26, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Rua qhov peb tsi muab sab npuab tej kws qhov muag pum, tabsis peb muab sab npuab tej kws qhov muag tsi pum. Tej kws qhov muag pum nyob ib ntus xwb, tabsis tej kws qhov muag tsi pum yuav nyob moog ib txhis.”— 2 Kauleethaus Corinthians 4:18

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Koj pum meej meej dlaabtsi nubnua? Puas yog yaam koj qhovmuag pum lossis yaam koj qhov tsi pum? Txawm yuav yog koj ntseeg txuj kev ntseeg dlaabtsi, peb yeej ntseeg yaam peb lub qhovmuag tsi pum xwb.  Txawm cov tshawbfawb txug tej kws muaj nyob huv nplajteb nuav, fuabcua, kev ua npaas, peb yeej tshuaj saib tej ntawm muaj lug tau lecaag?  Tabsis huv cov ntseeg, peb tsi pum le tuabneeg nplajteb pum txug lub nplajteb lub nplajteb nuav npuv npos le kev phem kev qa, tabsis tuabneeg tseem has tas  ntawd yog yaam zoo.  Kuv tsi paub tas, koj pum lecaag!  tej yaam koj pum ntawd puas ua rua koj paub tas muaj tug Tswv tsim. Ua ntej koj paub qhov tseeb kws yog tug Vaajtswv muajsa nyob, tabsis koj tsi pum nwg, koj ntseeg has txug nwg. Nwg kuj yuav ua rua peb saib yaam dlhau lug ua rua peb pum txug Leejtxiv yog tug Tswv kws peb qhov muag tsi pum.  Tsuas yog nwg tuabtug nkaus xwb txhaj ua timkhawv meej meej tas, nwg yog tug peb lub qhovmuag tsi pum yog tug Vaajtswv tsim lub nplajteb.  Loo 1:20 “Txij puag thau Vaajtswv tsim ntuj tsim teb lug taubneeg yeej paub has tas, Vaajtswv yog tug zoo lecaag.  Txawm yog tuabneeg lub qhovmuag tsi pum Nwg  los, yog puab saib ib puas tsaav yaam kws Nwg tsim lug lawm, puab yuav pum Vaajtswv lub fwjchim kws nyob moog ib txhis, hab pum Vaajtswv tug fwvxyeej. Yog le ntawd puab yuav has tas, puab tsi paub los yeej tsi tau hlo le.”

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj txujsa nyob hab tug kws yog txhua tug tuabneeg tug Vaajtswv, thov paab kuv kuas kuv pum meej tas koj yog ntsujplig, hab yog txujsa ibtxhis. Kuv tsi yog xaav kuas kuv pum tej ntawd txhij txhua, tabsis kuv xaav paub qhovtseeb, hab koj tug fwvxyeej sub kuv txhaj paub ua lubneej rua lwm tug pum koj huv kuv. Thov pub kuas kuv tau yaam zoo kawg hab kuv ua tau timkhawv rua lwm tug kuas fwm hab qhuas Koj. Huv Yexus Khetos lub npe, kuv thov Amees.