AUGUST 25, 2023

august  25, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yausxuas qha ib tsoom suavdlawg has tas, Mej ca le tu sab tu ntsws tog, rua qhov pigkig tug TSWV yuav ua ib yaam txujci tseemceeb rua mej pum.” — Joshua 3:5

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

“Npaajtxhij. Npaajtog. Moog !” Cov lug,  lug ntawm thaus peb tseem yau tseem ceeb heev rua peb nub nua lawv le peb nrhav Vaajtswv. Vaajtswv xaav kuas peb npaaj txhij.  Tabsis yog peb tugkheej npaaj tsi txhij nyob huv lub nplajteb kuj yog ib qhov nyuab rua peb heev kws peb yuav muab tau peb tugkheej lug ua kuas Vaajtswv tau koobmeej.  Koj npaaj dlaabtsi lwm xyoo?  Koj npaaj rua pigkig yog dlaabtsi? Koj npaaj dlaabtsi rua nubnua? Ua ntej peb “teeb ca” hab “Moog,”  ca peb npaaj muab peb tug kheej fij rua Vaajtswv hab ua nwg tegnum!

 

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv ntawm txujkev hlub, kuv cim tau tas, zaaj kuv npaaj hab txuj kev kuv taug nwg yuav tsi yog le koj npaaj hab txuj txujkev rua kuv taug. Thov paab kuv kuas kuv muab tau kuv tug kheej rua kev nyeem hab noog koj lug le koj tug dlejsab.  Kuv zoo sab qhuas koj hab txhawbnqaa koj kuas koj tau koobmeej moog ibtxhab ibtxhis. Huv  Tswv Yexus lub npe, kuv tug Cawmseej hab kuv tug Tswv, kuv thov. Amees.