August 24, 2023

august  24, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv twb tsi tau has rua koj lawm has tas, Koj ca le ua sab tawvqhawv tsi xob poobsab, rua qhov kuv yog tug TSWV kws yog koj tug Vaajtswv, kuv nrug nraim koj nyob txhua txhua qhov kws koj moog. Koj tsi xob txhawj lossis ntshai.”—  Yauxuas – Joshua 1:9

 

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Qhov kev coglug hab nkawslug rua Yauxuas yog has rua peb tuabyaam nkaus rua lub xyoo yuav lug nuav. Peb yuav paub tsi txug tas, yuav muaj dlaab quastsi nyob tom peb hauvntej. Peb tsuas paub has tas tsuav yog Vaajtswv nrug peb moog yog has tas peb tseem thov nwg nrug peb taugkev hab nrhav kev moog lawv nwg qaab le nwg tug dlejsab. So nqai lug nuav tsi yog cog lug nrug peb, “Kuv yuav nrug mej moog.” Nwg kuj yog ib lus lug nkaws lug!  “Sawv Khovkho, cuabzug npo, hab tsi xob poobsab hab ntshais.” Peb ca sab has tas, lub xyoo yuav lug nuav yuav muaj sijhawm rua peb ua Vaajtswv haujlwm hab yuav tsi muaj ibyaam dlaabtsi kws yuav ua rua peb ntshai lossis txhaj txug!

 

KEV THOV VAAJTSWV

Leejtxiv tug Dlawbhuv hab muaj Fwjchim Luj, ua koj tsaug rua qhov koj nrug kuv nyob thaus pib huv lub hauv xyoo.  Thov koj nroog nrawv kuv lug ntawm koj tug Ntsujplig hab thov lug coj kuv kuas kuv muaj sijhawm pum txug kuv lubneej yaav pegsuab. Thov koj zaamtxim rua kuv rua tejyaam kws tsi paub meej hab tsi ruaj sab huv kuv lubneej nyob tom kuv hauvntej kws yuav ua rua kuv ntshais hab swb. Thov koj txhawb kuv lubzug huv lub xyoo nuav. Huv Yexus lub npe Kuv thov. Amees.