August 23, 2023

august  23, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog li ntawd, tug kws nyob huv Yexus Khetos, nwg yog tuabneeg tshab; lubneej qub tub dlua lawm, nwg muaj lub neej tshab! — 2 Kauleethaus Corinthians 5:17

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Nwg kuj zoo rua tug Ntseeg pib dlua lubneej tshab!  Peb tau lub neej tshab hab vim peb pib dlua tshab.  Vaajtswv tsi yog yuav zaam txim rua peb, hab cawm peb, nwg yuav tsim peb ua tug tuabneeg tshab!  Txhua zag peb lug cuag nwg, txhua txhua nub peb rov pib dlua yaam tshab rua nwg tegnum, hab txhua xyoo tshab peb muab peb tug kheej pub rua nwg siv, peb pheej ua yaam tshab lug ua dlua tshab huv peb lubneej taag moog le. Yog le ntawd peb pib qhov tshab huv peb lubneej kws yog muab peb tug kheej cob rua nwg, thov nwg ntxuav peb kuas peb yog tug tuabneeg dlawbhuv hab muaj peb tug Tswv huv peb lubneej.

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj fwjchim luj hab dlawbhuv, kuv xaav tau koj txuj kev hlub hab txuj kev hlub kws koj muaj rua kuv. Thov koj puab kuas kuv ua tau tug tuabneeg ncaajnceeg hab tshab rua koj. Thov koj pub rua kuv kuas kuv ua tau lubneej nyob rua huv koj txujkev hlub hab huv koj lub fwjchim. Huv Tswv Yexus lub npe kws yog kuv tug Tswv, kuv thov. Amees.