August 22, 2023

august  22, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog koj tsuj ncaigtawg, kotaw tsi tawm hlwv los? — Paajlug Proverbs 6:28

 

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Kuv tsi paub has tas, koj yuav nyob rua qhovtwg, tabsis lub xyoo nuav nyob rua huv peb nyob nuav mas kub hab suv heev.  Koj tsi xob txhawj txug ua caag tsuas muaj cuas kub ua luaj; sim moog taug kev! Peb yuav tsum xaav tas muaj zug  peb saab ntsujplig kub sab nrug Yexus moog ua ke.  Tabsis tug Ntsujplig Dlawbhuv ceebtoom peb kuas peb muaj tswvyim le tug tuabneeg ntse Xalaumoos,  peb txhaj yuav paub txaav tawm ntawm yaam phem hab yaam phem kws coj lug ntawd ntxwgnyoog muab lug sim peb. Kuas peb tso Vaajtswv tseg yog thaus peb muaj caigtawm tawg mas yuav ua rua peb suv, hab yuav ua rua txuj kev txhum tsi muaj cuabkaav txaav lug ze peb rua qhov muaj qhovsuv. Thaus zoo le nuav lawm xastaa yuav tsi muaj sijhawm qhovrooj kaag lug txug tau peb hab peb yuav tsi ua yuamkev!

 

KEV THOV VAAJTSWV

Vaajtswv tug muaj fwjchim, muaj kev hlub kws yog leejtxiv hab tug tswv yug yaaj zoo, thov koj tsi xob novqaab kuv. Thov koj zaam txim rua kuv rua qhov muaj qee zag kuv tub yuav tso koj tsev. Ua tsaug kws koj txuj kev hlub muaj npuvnpos hab coj kuv tawm lug ntawm koj lub zug thaus muaj kev txhum lug ze kuv. Huv Yexus Lub npe, kuv Thov Amees.