August 21, 2023

august  21, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv sib zug dlha kawg kuv lub dlaag lub zug, hab tub dlha moog txug tug cam tom kawg lawm. Kuv muab tuav rawv kev ntseeg.  Kuv tub dlha yeej lawm, nwgnua kuv yuav tau tej nqezog kws yog lub momkub Vaajtswv npaaj pub rua cov tuabneeg kws ua hum nwg sab. Thaus txug nub Tswv Yexus Khetos, tus kws txav txim ncaajnceeg lug, nwg yuav muab pub rua kuv. Tsi yog muab rua kuv ib leeg xwb, tabsis nwg yuav muab rua txhua tug kws zoo sab hlo tog nub nwg lug — 2 Timothy 4:7-8

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Kuv zoo sab ua Vaajtswv tsaug rua qhov Paulaus ruajsab rua nwg moog ze zujzug rua txuj kev tuag.  Nwg txaus sab kawm le rua thaus nwg nyob huv tsev lojcuj.  (2 Timothy 4:10-13). Nwg nyuaj sab rua pawgntseeg yaam pegsuab tas sov yuav zoo lecaag (Acts 20:2528-312 Timothy 4:3-10), hab nwg ruajsab rua ob qhov kws muaj tseeb: (1) Nwg tau muaj kev teevtam ncaajnceeg.  (2 Timothy 4:6-8) hab (2) Nwg ruajsab tas, thaus nwg tuag tug Tswv yuav coj nwg moog nrug tug Tswv nyob sau Ceebtsheej. (Philippians 1:19-212 Timothy 4:6-8)?  Nwg kev ruajsab ntawd puas yuav ua rua qhov tseemceeb ntawm koj lub homphaj kev ua neej?  Yog has nwg hos yog peb lub homphaj ntawm peb kev ua neej, ca peb ib tug txhawb peb ib tug lub zug thaus peb tseem ua neej nyob nuav txug Yexus zaaj kuas peb qaabsab ua neej hab nyob suv sab so tog txug nub Yexus rov lug.

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv Kev ruajsab hab kev hlub lug ntawm koj, yog koj txuj koobmoov rua kuv lug ntawm txuj kev hlub kws koj cawm kuv. Thov koj txhawb kuv lubzug lug ntawm koj txuj kev taabncuab kuv.  Txawm yog kuv qaugzug hab tsi muaj kev casab lawm los thov koj nrug kuv nyob hab txhawb kuv lubzug.  Kuv paub koj muaj kev taabncuab hab kev hlub kuv heev, tabsis txawm yog kuv tsi leeg txais hab tawmtsaam los koj tseem hlub kuv. Thov koj ntxiv lub zug luj zugnchaav hab txhawb kuv kuas kuv ua neej nyob suv sab so nyob rua huv koj moog txug nub kuv ntsib koj hab yuav qha koj txuj kev hlub rua lwm tug.    Huv Tswv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.