August 20, 2023

august  20, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Koj yuav tsum qha cov quaspuj laug ib yaam nkaus, kuas puab coj puab lub neej rua Vaajtswv tau ntsejmuag, tsi xob ua tuabneeg taugxaiv lossis ua tuabneeg quavcawv, yuav tsum qha tej zaaj zoo rua cov puaspuj hluas.”— Titaus 2:3

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

“Qha…. rua qha!”  Peb yuav tsum muaj tug quaspuj kws muaj sab rau ntseeg Vaajtswv nyob huv Yexus tsev tuabneeg. Peb xaav tau kuas puab ua puab lubneej ncaajnceeg txaus qhuas nyob huv peb lubneej tejnub lug ntawm puab uv kuas ua tau lubneej le Yexus Khetos tug yaam ntxwv. Puab xaav tau kev txhawbzug “rua kev qha yaam kws yog qhovzoo” rua peb tam yuav lug. Peb yuav thov Vaajtswv kuas muaj tug namtsev kws nwg najnub ua lubneej taug kev nrug Vaajtswv hab ntuag puab kuas puab ua tug quaspuj ncaajnceeg. Rua cov quaspuj kws muaj lubneej zoo le ntawd yog cov namtsev kws tau koobmoov, peb yuav tsum ua Vaajtswv tsaug rua cov quaspuj kws puab ua lubneej zoo rua lwm tug pum huv Yexus tsev tuabneeg!

 

Kev Thov Vaajtswv

  • Vaajtswv tug Dlawbhuv hab Ncaajnceeg, thov pub kuas muaj cov quaspuj kws muaj lubneej zoo hab kev ntseeg ruaj khov nyob huv Vaajtswv tsev tuabneeg. Thov koj muab rua peb lub qhovmuag kuas pum txug muaj tug quaspuj kws muaj lub dlawb sab zoo kws ua qauv rua koj tsaav tuabneeg pum hab xyum. Ua koj tsaug rua qhov muaj coobleej ntautug puab ua lubneej le koj tug dlejsab kuas puab yog cov ua puav pheem koobmoov rua yaam zoo xws le  cov quaspuj Deborah, Esther, Mary, Dorcas, and Priscilla. Kuv muaj lug ua koj tsaug rua cov quaspuj kws muaj lubneej le koj tug dlejsab kws yog lubneej txawv le tuabneeg nplajteb lub huv kuv lubneej hab qha kuv kuas kuv muaj kev ntseeg, kev casab, hab kev hlub. Huv lub npe ntawm Yexus, kuv thov. Amees.