Live From The Field

august  19, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tug Tswv, tug Vaajtswv muajsa zeeg nyob ibtxhis, Nwg txhawb tug kws qaugzog hab tsaugleeg muaj zugnchaav ntxiv.”— Yaxayas Isaiah 40:29

 

XAAV TXUG TXUJLUG NUBNUA

Txawm yog yuav muaj kev txawv tsaav hab lub nplajteb nuav zoo le puamtsuaj nyob huv peb lubneej.   Nwg tsi yog ib qhov nyuaj rua peb kev ntseeg Yexus. Vaajtswv lub fwjchim yuav puag peb rawv hab yog peb dlha los yuav tsi raugleeg thaus peb taug kev nrug Vaajtswv.  Ibqhov tseemceeb rua peb kuas peb yuav tsum tuav rawv kev ntseeg yog peb kev thov Vaajtswv hab nyeem kawm Vaajtswv Txujlug.  Tug Tswv yog tug Tswv tseeb, muaj fwjchim, hab nrug peb nyob txawm yog peb qaugzug, raugmuas, lossis cais ua paab ua pawg. 

 

KEV THOV VAAJTSWV

Vaajtswvkuv ua koj tsaug, koj yog tug tuav hab ceev kuv kuas kuv muaj kev ntseeg kws tsi muaj lubneej nyob huv qaab txuj kev phem. Thov koj pub lub zug luj zug nchaav rua kuv kuas kuv tsi xob qaugzug hab raugleeg.  O Vaajtswv, thov koj nrug kuv nyob hab pub kuas kuv tau txais kev nyob kaajsab lug. Huv Yexus lub npe, Kuv thov le nuav. Amees.