August 18, 2023

august  18, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog le ntawd, thaus mej tseem hluas mej yuav tsum ncu ntsoov tug kws tsim mej, cheem tseem tsi tau txug tej nub tej xyoo kws kev txomnyem nyuaj sab lug aiv mej, mej yuav has tas, Kuv ua neej tsausntuj nti.” — Tub Laajlim Ecclesiastes 12:1

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Thaus peb tseem hluas, peb yuav muaj ntau yaam haujlwm kws yuav tsum tau ua. Muaj ntau tsaav ntau yaam ua rua peb lomzem hab txaus sab hlo rua. Yog le ntawd kuv thov tug Tswv koj paab kuas kuv muaj sab paub npaaj hab ua sab ntev lug nyob huv koj txujkev hlub. Peb tsimnyog siv lub dlaabzug hab peevxwm thaus peb tseem hluas kuas ua tau lawv le Vaajtswv hu peb moog rua qhov zoo.  Thaus peb muaj noobnyoog lawm yuav muaj ntau yaam peb ua tsi tau le qhov peb xaav ua rua lwm tug. Lub sijhawm laug lawm yuav tsi lomzem dlaabtsi. Nuav yog tej yaam muaj tseeb rua huv tuabneeg lubneej hab yuav phem lawm zujzug yog le ntawd thov koj paab kuas kuv txawj muaj yaam tseemceeb huv kuv lubneej ua ntej yuav dlhau moog ua tug tuabneeg laug.  Kuv ca sab has tas, thaus laug lawm tes yaam taag lug zoo le keebkwm rua yug hab lwm tug kawm huv yug lubneej lawm xwb. Tej yaam kws zoo le nuav, kuv cog lug tseg rua koj tas, kuv yuav ua lubneej kuas zoo kawg nkaus thaus kuv tseem hluas.

 

Kev Thov Vaajtswv

Tug Vaajtswv Dlawbhuv, Kuv thov koj coj kuv thaus kuv tseem hluas kuas kuv ua lub neej rua huv Yexus Khetos pawgntseeg nubnua. Thov koj pub kuas tej yaam kws kuv ua rua kuv txaus sab hab zoo sab rua kuv lubneej,  thov koj pub tug Ntsujplig Dlawbhuv coj kuv kuas kuv txuj kev ntseeg ruaj khov rua huv koj. Thov koj paab kuas kuv ua lubneej dlaabhuv, ncaajnceeg hab zoo rua koj moog txug nub kuv tau nrug koj nyob lug ntawm koj txuj kev hlub hab taabncuab. Huv Yexus Khetos lub npe. Amees.