AUGUST 17, 2023

august  17, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Nwgnua kuv laug lawm, thov koj tsi xob fee plhu rua kuv, nwgnua kuv lub zug ntaug lawm tag, thov koj tsi xob tso kuv tseg.”— Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 71:9

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Peb ua neej nyob lawv le noobnyoog kws peb laug los hluas kws yuav muab tso rua ibsaab, tsi ncu txug hab novqaab. Nuav yog ibqhov tseeb rua peb tuabneeg nyob nplajteb kev ua neej. Nuav kuj yog ibqhov muaj tseeb lawv le huv pawgntseeg cov ntseeg laug hab hluas kev ua neej txawm muaj txag npluanuj los txomnyem tsi has tug muaj tug npluag, tug muaj cuab muaj yig, tug pujntsuag yawm ntsuag hab tug zoo le tsi paub qaabhau dlaabtsi. Ca peb lug ncu txug Vaajtswv tug muaj kev hlub hab yug peb txhua tug, txawm yuav yog peb yuav ua tuabneeg zoo lecaag, nyob lecaag, lossis laug lecaag. ca peb ibleeg leeg paub ibleeg hab ibleeg sis saib taug huv txuj kev hlub hab muaj lub sab mogmuas lawv le peb lub noobnyoog ua neej.

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Muaj Fwjchim luj Kawgnkaus, Kuv npuab koj tej lug cogtseg yuav tsi ncaim lossis nov qaab kuv. (Henplus Hebrews 13:5-6). Kuv ntseeg has tas koj tej lug cogtseg yuav tsi muaj ib yaam kws yuav cai tau kuv tawm ntawm koj txuj kev hlub kuv huv Yexus Khetos. (Romans 8:32-39).  Tabsis Txiv es, Kuv pum coobtug kws puab laug hab novqaab tas, kuv yuav tsum leeg paub tas, kuv yeej laug lawm tag hab yuav tej kev nyob ibleeg hab noog zoo le ib nub laug lawm zujzug. Thov koj pub kuas kuv ruajsab rua huv koj tej lug cogtseg kws koj has tas, koj txuj kev hlub yuav nyob nrug kuv.   (1 Peter 5:7). Txiv, Kuv thov kuas koj yuav raug fwm hab txhawbnqaa lug ntawm kuv lubcev huv kuv lubneej moog txug nub tuag, txawm yuav yog noj qaab nyob zoo los muaj mobnkeeg, hab yuav hluas lossis yuav laug. Huv Yexus npe kws muaj fwjchim, Kuv thov. Amees.