August 16, 2023

august  16, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej ca le noog kuv has. Kuv khaiv mej moog ib yaam le paab yaaj kws yuav moog huv paab maa. Mej yuav tsum ntse ib yaam le naab, hab ua tuabneeg tsi thaab plaub ib yaam le nquab.”— Matthew 10:16 NL

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Tomqaab qha rua peb paub txug qhov tseeb, yuav tsi muaj coob leej ntau tug leej txais Txujmoo zoo kws has txug Vaajtswv lub tebchaws, nwgnua Yexus npaaj rua peb mas zoo le nyuaj kawg nkaus. Nwg kuj muaj qee tug tsi muaj tug xeebceem kws yuav leeg paub txug txujmoo zoo. Tabsis kuj muaj coobtug thaus nov txujmoo zoo lawm ua puab totaub hab ca le ntseeg txujmoo zoo thaus muaj tubneeg qha rua nwg.   Nwg phem npaum lecaag? Cov tuabneeg lug ntseeg Yexus yuav zoo le tug yaaj kws muaj maa lug caum tum noj.  (Matthew 10:16) “Mej ca le noog kuv has. Kuv khaiv mej moog ib yaam le paab yaaj kws yuav moog huv paab maa. Mej yuav tsum ntse ib yaam le naab, hab ua tuabneeg tsi thaab plaub ib yaam le nquab.. Thaus muaj tej yaam zoo le nuav, muaj ob qhov kws tsi yog tseemceeb; ntawd yog puab tau txais lug saamfwm. Thawj qhov, yog tug ntseeg Yexus yuav tau ntse, pum dleb paub txhua, muaj homphaj, ua hab tug thoobtsib tonrog.  Ua dlua lug has, peb yuav tsi ruag thaus peb ua tug tawmtsaam.  Peb yuav tsi ntshais kev txaajmuag lossis txhuv sab kws muaj lug rua peb vim yog Yexus Khetos, lossis Yexus cov tuabneeg. Qhov ob, txawm peb raug caum, txob thuam, hab ntxub, ntawd yog qhov ua rua peb paub tseeb tas peb cov muaj tug xeebceem zoo, muaj kev kaajsab hab ncaajnceeg.  Tug timthawj Petus feeb meej rua peb nov huv 1 Petus qha peb kuas peb xyum ua tuabneeg nyob lawv le Yexus tub qha lawm. Kev ncaajnceeg hab kev dlim nyob huv lub qaabntuj yog tug yeebncuab kws peb taabtom tawmtsaam thaus lub sijhawm peb ua timkhawv txug Yexus Khetos hab nwg lub Tebchaws.

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajswv thov Koj pub lub sab thoobtsib tonrog cov tuabneeg kws tawmtsaam koj lub npe, yaam koj muaj, koj txujlug, hab koj tsaav tuabneeg. Paab kuv kuas kuv tsi xob raug txobthuam vim puab ntxub kuv rua qhov kuv yog koj tug mivnyuas, thov koj tsim kuv kuas kuv dlawbhuv hab muaj lub sab hlub kws ua rua kuv hab kuas kuv ua tau lubneej taug kev najnub nrug koj moog hab ua tau timkhawv rua cov tuabneeg kws tseem tsi tau paub koj. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.