August 15, 2023

august  15, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“ Yog Vaajtswv pum zoo kuv yuav tuaj saib mej. Thaus kuv ntsib mej yuav zoo kuv sab kawg le, kuv yuav tso sab plhuav.” — Loo Romans 15:32

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Peb lubneej, pegsuab, hab tej peb npaaj puav leej nyob huv Vaajtswv lub xibteg.  Qhov tseeb yeej tsi muaj leejtwg tsiv dlhau, nuav yog tug caag ntawm peb kev ua neej.  Ca le cim yaam Yakaunpaus has txug cov kwvtij ntseeg Yexus, qha peb?

Noog kuv has, mej cov  kws has tas, “Nub nua lossis pigkig peb yuav moog rua lwm lub nroog, peb yuav moog nyob huv lub nroog ntawd ib xyoos ua laag ua luam kuas tau nyajtxag ntau ntau,” Vim lecaag,  mej tub tsi paub has tas, xyov pigkig yuav muaj tug xwm dlaabtsi.  Mej txujsa yuav zoo lecaag? mej txujsa zoo ib yaam le tej fuab kws nyob ib plag xwb nwg yaaj lawm.  Tsimnyog mej yuav tsum has tas, yog Vaajtswv pum zoo ca peb muaj sa nyob peb yuav ua yaam nuav yaam u. (Yakaunpaus James 4:13-15).

Ua lubneej moog lawv le Vaajtswv tug dlejsab hab muaj tug Ntsujplig coj (Loo Romans 8:14Kalatias Galatians 5:18-25) Tug caag huv peb txuj kev txaus sab hab kaajsab muaj yog thaus ob qhov ntawd lug nyob uake. Xaav txuj tej ntawd saib: Kev peb ibleeg sis ntsib ibleeg, nwg kuj tsi yog yaam kws yuav ua rua peb zoo sab xwb tabsis,  nwg yog Vaajtswv ua txuj kev hlub kws caw peb kuas peb moog tau nwg txuj koobmoov kws yog kev zoo sab hab kev kaajsab huv Yexus Khetos.

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug Dlawbhuv, ua koj tsaug rua koj coj kuv lubneej.  Ua tsaug rua tug Ntsujplig kev coj, koj lu Lug coj kuv kev, hab lub tswvyim yog yaam kws tug ntseeg laug muaj.  Tej yaam zoo le nuav yog muaj txajntsig rua kuv lub neej hab nwg yuav txhawb kuv lub zug kev ua Vaajtswv deljnum kuas moog txug koj lub Tebchaws.  Thov koj pub rua kuv ntau yaam kuas kuv hloov tau kuv lubneej. Huv Yexus lub npe, Kuv ua koj tsaug. Amees.