August 14, 2023

august  14, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tsi xob nug has tas, “Vim lecaag txheej thaus zoo dlua le txheej nwgnua? Tug kws nug le ntawd, nwg tsi paubtaab. — Tub Laajlim Ecclesiastes 7:10

 

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Thaus peb tig saib dlaim txom-av kws saib rovqaab, muaj ib qhov ua rua peb pum yog peb saib dlaim nyuas av ntawm dlaim av tiv ntawm peb hauvntej.  Qhov zoo rua peb tug ntseeg yog saib tomqaab kuas pum tomntej tas yuav zoo lecaag txhaj paub tas puas muaj tej yaam kws yuav lug cuamyuaj peb thaus peb tsaav tsheb. Yexus tau cog lug tseg tas nwg yuav rov lug coj peb moog nyob nrug Nwg!  Yaam tomntej yuav zoo rua peb yog nrug nwg nyob qhovchaw kws nwg nyob? Yog le ntawd peb tsi xob txhawj txug yaav taaglug hab yaam pegsuab huv peb lubneej. Peb muaj cuabkaav ua Vaajtswv tsaug rua Vaajtswv txuj koobmoov kws peb tub tau lawm, tabsis peb tsi xob nkim sijhawm rua lub neej pegsuav thaus peb tseem ua neej nyob nubnua. Ca peb nrhav nwg txhua nub, ua Vaajtswv tsaug rua nwg txuj koobmoov kws tub muab rua peb lawm, hab cog lug tseg nrug hab najnub ua neej caum nwg moog, ca sab rua nwg rua qhov nwg yog tug Vaajtswv tau tsaa Yexus sawv huv txuj kev tuag hab muab rua nwg nyob ntawm nwg saabxi. .

 

Kuv Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Dlawbhuv, thov koj muab rua kuv kuas kuv paub txhij pum txhua rua ntawm koj lub homphaj hab koj txuj koobmoov kws koj muaj rua kuv txhua txhua nub. Kuv xaav pub yaam zoo kws koj muaj yaav pegsuab lug ntawm tug Tswv, tug kws yuav ntsib kuv yaam tomntej. Thov koj paab kuv kuas kuv muaj kev ua neej nyob suv sab so, txawm yuav yog dlaabtsi kuas taabkaum kuv txuj hauvkev los thov koj coj kuv txhua txhua nub txij nubnuav. Kuv yuav taug kev nrug koj moog txug nub Yexus lug hab coj kuv moog tsev moog nrug Koj nyob. Huv Yexus lub npe, Kuv ua koj tsaug. Amees.