September 18, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

Xyaum Ua Zoo Rau Lwmtus

September 18, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

Kuv yog Povlauj. Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus. Muaj neeg hais tias, thaum kuv nrog nej nyob kuv ntshai nej, tiamsis thaum kuv tsis nrog nej nyob lawm, kuv ua tawv kawg li tuaj rau nej. Yexus Khetos pub kuv muaj lub siab mos, siab muag thiab lub siab hlub ib yam li nws, 2kuv thiaj thov ntuas nej hais tias,Thaum kuv tuaj xyuas nej, nej tsis txhob ua rau kuv tau ua tawv rau nej, rau qhov kuv yeej muaj cuab kav ua tawv rau cov neeg uas thuam peb hais tias, peb xav kom peb tau ntsej tau muag ib yam li neeg ib txwm xav. 3Peb yeej nyob hauv ntiajteb no tiag, tiamsis peb tsis tawm tsam li neeg ib txwm tawm tsam. 4Thaum peb tawm tsam yeeb ncuab peb tsis siv tej cuab yeej uas neeg ib txwm siv. Tiamsis peb siv Vajtswv tej cuab yeej muaj zog uas ua tau rau yeeb ncuab tej yeej puas tsuaj. Peb cem tej neeg uas qhia tsis tseeb kom lawv tsis muaj lus hais. 5Peb rhuav tej tswvyim uas txwv tsis pub neeg paub Vajtswv povtseg. Thiab peb coj cov neeg uas ua yeeb ncuab rau Vajtswv los ua Yexus Khetos qhev kom lawv mloog nws lus. 6Thaum peb pom hais tias, nej mloog lus lawm tiag tiag, peb mam li rau txim rau tej uas tsis mloog lus. (2 Kaulithaus 10:1-6)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Qhov xibhwb Povlauj xav kom cov ntseeg kawm tau yog ua tib zoo qhia rua cov neeg ua tsis paub Vajtswv, vim hais tias peb twb yog cov ntseeg lawm, tsim nyog peb yuav tsum muaj kev hlub tib yam li Tswv Yexus. Xibhwb Povlauj qhia hais tias nws tus kheej khiaj los nws yeej xyaum coj li Tswv Yexus Khetos coj.

 

Thaum peb txo hwjchim, tseem peb yuav paub ntau tshaj lwm tus ua tsis paub los, peb yuav tsum ua tib zoo hais thiab qhia lawv, tsis txhob lam tau lam hais thiaj li tsis muaj kev tsis sib haum siab. Yog peb tseem muaj tej yam tebmeem los peb yuav tau xav txog kev hlub tso, peb mamli hais rau lawv, lawv thiaj li tsis yuav chim rau peb. Qhov no yog ua li Tswv Yexus qhia kom peb ua, ua los ntawm kev hlub xwb thiaj li yuav yeej.

 

XYAUM UA TEJNOV  

 

Tsis tag li, zaj no qhia kom peb cov ntseeg ceev faj txoj kev ua Vajtswv li dejnum. Thaum peb ua Vajtswv li dejnum, dab txwjnyooj yuav siv tej lub sijhawm zoo li no los ua rau cov ntseeg tawg ua pab ua pawg, yog sawvdaws tsis txawj coj thiab sib hlub. Yog ib tug saib tsis tau ib tug, yuav ua rau sawvdaws muaj kev tsis sib haum xeeb.

 

Qhov ntseeb tiag, peb tus kheej los, peb yuav tsum muab peb tso rau Vajtswv ua ntej, peb thaij li yuav pab tau lwm leej lwm tus. Peb yuav tau ua tib zoo xav txog peb tej lus ua ntej peb mam li hais rau hluag, lawv thiaj li yuav tsis chim rau peb, lawv thiaj li yuav pom hais tias peb muaj Vajtswv tus Ntsujplig nrog peb tiag. Nco ntsoov hais tias peb yeej ua tsis tau ib yam dabtsi zoo li, yog peb tsis mauj Vajtswv nrog peb, tsua yog los Vajtswv tib leeg xwb thiaj li yuav ua tau peb coj zoo thiab ua tau siab ntev.