Saturday Devotion:

august  12, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

“Acting On God’s Call” 

 

HBNA Vision is taking the Gospel to the Hmong. And is to see Every Hmong Person come to faith in Jesus Christ. Is to Provide the Gospel Resource Hmong Churches all over the world.   And HBNA is to be a network of churches who partner together for the gospel to reach the Hmong local and the nations by Equip, Empower, Encourage, and Expand the kingdom of God for the glory of God.

 

Nqailug Rua Nubnua

Kuv kubsab lug thov tug Tswv kws yog Vaajtswv. Kuv yoo mov, kuv npua tej ntaub naabtsaaj, hab kuv nyob huv qhov tshauv. Kuv thov tug TSWV kws yog kuv tug Vaajtswv, hab kuv leeg tej kev txhum kws kuv haiv tuabneeg ua rua nwg.  Kuv thov le nua has tas, Tug Tswv kws yog Vaajtswv es, koj yog tug muaj koobmeej. Peb fwm koj. Koj ua lawv nraim le koj tej lug cog tseg. Koj hlub cov tuabneeg kws muab sab npuab koj tsi tseg, hab noog koj lug. ” (Danias Daniel 9:3)

 

Kawm Kuas Paub Txug Txujlug Nubnua

Tug Ntseeg lubneej  “UaLe Vaajtswv Hu – Acting On God’s Call yog: Kev thov Vaajtswv hab kev nyeem Vaajtswv Txujlug; ntawd txhais tau has tas,  Kev thov Vaajtswv yog yug has rua Vaajtswv, hab kev nyeem Vaajtswv Txujlug yog Vaajtswv has rua yug.

Xaav: Koj, kuv, peb yuav ca peb has rua Vaajtswv taag zug es peb tsi ca Vaajtswv has rua peb le lov, lossis peb ca Vaajtswv has taag zug rua peb es peb tsi has rua Vaajtswv le! Lossis peb tsi has rua Vaajtswv hab Vaajtswv los tsi has rua peb. Kev thov Vaajtswv hab kev nyeem Vaajtswv Txujlug nwg zoo le cov zaubmov hab dlej rua peb lubcev. Peb paub lawm tas, peb lubcev yog tsi muaj ob yaam nuav lawm ces peb kawg tuag, zoo tuab yaam nkaus le ntawd tug ntseeg kws tsi Ua Le Vaajtswv Hu – Acting On God’s Call kws yog muaj kev thov hab nyeem Vaajtswv txujlug tes nwg kev ntseeg yuav tsi lujhlub hab yog kev ntseeg tsi lujhlub ces thaus kawg nwg yuav tso Vaajtswv tseg. [Kev ntseeg tuag].

Danias has tas, “Kuv kubsab lug thov tug Tswv kws yog Vaajtswv…” yog txhais has lecaag tag? (Danias 6:10) Ibnub twg nwg thov Vaajtswv peb zag lawv le nwg ibtxwm thov.

Lu Lug nug: Koj puas tau taabmeeg “tig ntsejmuag” rua ntawm Vaajtswv thaus koj thov Vaajtswv? ເຈົ້າເຄີຍ “ຕັ້ງຫນ້າ” ໃນຄໍາອະທິດຖານບໍ? Koj puas tau muaj lub sab kub lug nrhav Vaajtswv ntau tshaaj lug ntawm kev thov Vaajtswv – ທ່ານ ເຄີຍ ສະ ແຫວງ ຫາ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ ບໍ?  Peb coob tug tub tsi ncu nqaab peb tej lug thov naagmo lossis taagkig nuav.  Tej zag peb siv sijhawm lug thov Vaajtswv zoo le nuav, “Ca kuv pw sau txaaj es kuv le thov Vaajtswv los tau.” ntawm tug has le ntawd puas yog nwg nwg muaj lub sab kublug  rua nwg kev thov Vaajtswv! Danias Kub sab lug thov Vaajtswv, yoo mov, naav ntaub naabtsaaj, hab nyob huv qhovtshauv.

Tug ntseeg kev thov Vaajtswv hab nyeem Vaajtswv Txujlug yog qhov keeb ua rua tug ntseeg luj hlub huv txuj kev ntseeg, rua qhov nwg yuav ua rua tug ntseeg coj tau lubneej zoo le Yexus hab yuav ua rua tug ntseeg paub txug Vaajtswv nploojsab hlub hab lub tswvyim.    

Kev thov Vaajtswv yuav ua rua peb txaav tau moog nyob zes Vaajtswv, hab kev nyeem Vaajtswv Txujlug yuav ua rua Vaajtswv txaav lug nyob zes tug ntseeg. Ca peb lug saib hab kawm paub txug Yexus lug nyob zes Nwg Leejtxiv rua kev thov Vaajtswv le peb (3) qhov huv qaab nuav;

1.   Yexus thov – rua nwg tug kheej,

Luke 5:16, habYexus moog nyob tuabywv rua lwm qhovchaw hab thov Vaajtswv,” 

Luke 6:12Lub sijhawm ntawd Yexus moog rua sau roob thov Vaajtswv hab siv sijhawm ib mo

nyob rua sau thov Vaajtswv.

Luke 22:42 Yexus txhus caug dlua thov Vaajtswv has tas, “Txiv es yog koj pum zoo thov koj tsi

 xob ca kuv raug tej kev txomnyem nuav.”

2.   Yexus thov – nrug lwm tug

Luke 9:28 Iblub limtam tomqaab ntawd, “Yexus coj Petus, Yauhaas, hab Yakaunpaus nrug

nwg hab moog thov Vaajtswv peg roob,”

3.   Yexus thov rua lwm tug

John 17:9 “Kuv thov koj paab puab, kuv tsi thov koj paab tuabneeg nplajteb,

tabsis kuv thov koj paab cov tuabneeg kws koj tub muab rua kuv lawm, rua qhov

puab yeej yog koj tug.

John 17:17 “Thov koj qha koj txujlug kws yog qhovtseb rua puab, puab txhaj

yuav ua tau koj haiv tuabneeg.

Luke 23:34 Yexus thov Vaajtswv has tas, “Txiv es, thov zaam txim rua puab rua qhov

puab tsi paub has tas, puab ua dlaabtsi!”

Yog tug ntseeg muaj lub zeemmuag xaav ua tau lubneej zoo le Yexus Khetos lub, nwg yuav tau muab sijhawm kuas txaus nrug Vaajtswv sis thaam hab ua lubneej nyob rua huv Vaajtswv txujlug. Thaus peb muaj kev thov Vaajtswv hab nyeem Vaajtswv txujlug, peb yuav dlhau lug ua tau zoo le Yexus, hab peb yuav pum tas kev thov Vaajtswv hab kev nyeem Vaajtswv Txujlug yuav hloov tau peb. Yog peb tseem tsi tau muaj kev thov Vaajtswv hab nyeem Vaajtswv txujlug txaus ces nubnua yog lub sijhawm rua peb pauv hloov kuas peb muaj kev thov Vaajtswv hab nyeem Vaajtswv txujlug sub peb txhaj yuav ua tau zoo le Yexus Khetos.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv, ua tsaug rua qhov koj yog Leejtxiv kws xaav nov cov lug, lug ntawm kuv. Thov koj qheb kuv lub qhovmuag sab kuas kuv pum hab muaj sijhawm txhua nub nrug koj hab koj nyob nrug kuv. Kuv xaav paub koj heev dlua hab kuas kuv muaj kev thov Vaajtswv le koj thov muaj nyob rua huv; kuv thov rua kuv, kuv thov nrug lwm tug, hab kuv thov rua lwm tug. Ua koj tsaug kws koj txhawb kuv lub zug thaus lub sijhawm kuv qaugzug. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.