AUGUST 11, 2023

august  11, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Dlaab ntxwgnyoog yuav khaiv tug kws ua phem ntawd lug, hab pub fwjchim rua nwg kuas nwg ua tau txhua yaam txujci txawv txawv, hab ua tej kws yuav ua rua suavdlawg xaav tsi thoob le. Tabsis tej ntawd puavleej tsi tseemceeb. Nwg yuav ua ib puas tsaav yaam phem ntxag cov tuabneeg kws yeej yuav puamtsuaj moog. Cov tuabneeg ntawd yuav puamtsuaj rua qhov puab tsi kaam noog, hab tsi nyam txujlug tseeb kws yuav paab tau puab kuas puab dlim puab lub txim.” (2 Thexalaunikes 2:9-10)

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Tug ntseeg yog dlaabtsi?  Tug ntseeg yog cov ntsev hab lub teeb.  Cov ntsev hab lub teeb ua dlaabtsi?  Ntsev laag nqaj kuas qaab hab kuas tsi xob lwj sais.  Peb yog cov ntsev laag lub nplajteb, hab yog cov ntsev ntawd ntsuag, cov nqaj yuav pib lwj. Peb yog lub teeb ci rua lub nplajteb pum kev. Thaus lub teeb tuag tsi ci lawm yuav muaj kev tsausntuj thoob nplawg lub nplajteb. Tuabneeg huv lub nplajteb nyam noog dlaab ntxwgnyoog tej lug heev dlua le nyam noog Vaajtswv txujlug. Dlaab Ntxwgnyoog ua rua tuabneeg xaav tas tej kws sau has nyob huv phoo Vaajlugkub tsi muaj tseeb hab tsuas yog zoo le tej lug ntsuag.  Phoo Vaajlugkub tuabneeg xaav has tas yog tej yaam kws cov tuabneeg txawjntse sau hab sau lawv le puab lub tswvyim.  Ib nub tomntej, tej kws has yuav pluj, hab tej yaam sau nyob huv phoo Vaajlugkub yuav tsi muaj ntxiv, hab thaus lub sijhawm ntawd txhua yaam yuav ca le tsi muaj kuab le lawm.  Lub sijhawm ntawd phoo Vaajlugkub tsuas zoo le nplooj ntawv kws naag lug ntub es tej kua cwjmeem ruas taag lawm.  tabsis qhovtseeb Yexus has tas, “lub nplajteb hab lub ntuj nuav yuav dlua moog, tabsis Kuv tejlug yuav tsi dlua moog ib zag le.” (Mathais 24:35).

Kev Thov Vaajtswv

O Vaajtswv, tug muaj kev hlub taabncuab, thov koj lug kaav tuabneeg lub sab sub tuabneeg txhaj paub fwm koj hab noog Koj tejlug. Kuv thov huv Yexus Khetos lub npe, Amees.