August 10, 2023

august  10, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Koj yuav tsum ntuag cov txivneej laug kuas puab ua tuabneeg xyuamxim, coj cai, paub tswj lub sab, kuas puab tuav rawv kev ntseeg, kev hlub, hab ua sab ntev nyaj txhua yaam tsaav.” — Titaus 2:2

 

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

“Qha cov txivneej Laug?   Cov tuabneeg laug yuav xaav,  “Kuv xaav kawm txug cov hluas lubneej? Koj tso dlaag rua kuv xwb puas yog! Txawm le ntawd los Paulaus muab lug ntuag rua Titaus kuas nwg totaub txug ib tam yuav txawv lawm ib tam hab nyag muaj nyag kev paub uaneej nyob rua tam ntawd. Peb yuav kawm paub qhov tseeb huv Vaajtswv cov lug kws yog lub suab huv tug Ntsujplig Dlawbhuv has!   Rua qhov cov tuabneeg kws nyob huv peb pawgntseeg ibtxhas muaj txug tsib phaum tuabneeg nyob huv keebkwm.  Paulaus tsws lug rua peb has tas, peb yuav tsum kawm paub txug peb saib peb yog tug nyob rua ntus twg le nwg has rua Titaus.  Qha rua peb paub tas, tug hluas yuav tau muaj cov thawjcoj hab cov qha txug kev coj noj coj ua huv puab lubneej kuas tsim nyog puab phaum tuabneeg.  Tseeb tag, cov laug lawm los yuav tsum ncu ntsoov tas, Vaajtswv yuav pub cov hluas kuas muaj peevxwm lug qha hab coj tau cov laug kuas ua tau lubneej zoo kawgnkaus rua huv Yexus Khetos. Ntawd yog peb ibleeg yuav tsum fwm ibleeg, sis saib taug, hab ibleeg thov Vaajtswv rua ibleeg thaus lub sijhawm peb nrhav Vaajswv nyob rua huv peb phaum tuabneeg huv peb lub caijnyoog, hab ntawd yog peb ibleeg noog ibleeg has kuas peb nyob sis hum xeeb huv Vaajtswv tsev tuabneeg.

 

Kuv Thov Vaajtswv

O Vaajtswv, thov muaj lub tswvyim, lub sab muas sab mog, hab lub sab txus fwjchim rua kuv, yaam nkaus le peb yog koj tsev tuabneeg, peb xaav tau koj kev paab kuas peb ibleeg pum tas ibleeg tseemceeb rua ibleeg npaum lecaag.  thov koj qheb kuv lub sab kuas kuv paub qhov koj qhovtseeb txawm yuav yog koj siv leejtwg lug qha. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.