August 9, 2023

august  9, 2023

Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug 

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv paub tej kws mej tub ua lug lawm. Kuv paub has tas, mej tsi kub tsi txag. Yog mej yuav kub ca le kub kag, yog mej yuav txag ca le txag kag. Tabsis mej suv suv xwb tsi kub tsi txag. Yog le ntawd, kuv yuav muab mej nti tawm huv kuv lub qhovncauj moog.”(Tshwmsim Revelation 3:15-16)

 

 

Xaav Txug Txujlug Nubnua

Koj puas paub yaam nyuaj tshaaj nplawg kws pawgntseeg yuav tau ua kuas yeej yog dlaabtsi?   Nwg yog tug ntseeg kws tsi kub tsi txag-tuabneeg muaj npe nyob huv pawgntseeg, tug tuabneeg kws leeg has tas nwg hlub Tswv Yexus Khetos, tabsis nwg tsi ua le nwg has tas nwg hlub Tswv Yexus Khetos tug ntseeg ntawd yog nwg rov dlaag nwg.  Feem ntau, peb tsi tau moog txug lub homphaj kws peb ntseeg.  Yexus has tas, nwg xaav tau kuas puab yog tug txag dlua le puab yog cov suv suv xwb. Nwg tseem has dlua tas, “Mej ua rua kuv mob kuv lub plaab.”

Vim le caag suv suv tsuas yuav ua rua tug Tswv Yexus mob Nwg lub plaab? “Suv suv yog ib yaam keeb phem ua rua muaj mob.” Cov laug txeev has  le nuav tas,  tshaub qub zaub tes tshaub kuas kub noj txhaj tsi mob plaab, yog tshaub suv xwb ces noj yuav mob plaab.”  Txhais tau has tas, yog koj tsi ntseeg tag tag es koj laam ntseeg yuav ua rua Tswv Yexus Khetos chim rua koj, hab Nwg yuav muab koj rhu tawm. Huv Mathais 7:19 “txhua tug ntoo kws tsi txi cov txiv zoo, luas yuav muab ntuv pov hlawv.”

 

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug nyob sau Ceebtsheej, kuv thov koj lug kaav kuv lub sab kuas kuv tsi xob ua tug ntseeg kws yuav kub tsi kub, yuav txag tsi txag, thov koj tug Ntsujplig Dlhawbhuv lug hloov kuv lubneej kuas yog tug ntseeg kws kub lossis txag rua huv Koj hab qha kuas kuv ua tau lubneej npuvntoob rua huv koj tug Tub Yexus Khetos. Kuv tuav huv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.